Kurs

Paulus och breven, Nt textkurs

Paulus brev är skrivna för att kommunicera i verkliga situationer, ofta akuta och konfliktfyllda. Därför kan de ge oss historiska ledtrådar och spegla tidigkristnas tro och liv i konkreta miljöer. Kursen ger en fördjupande översikt av de erkända Paulusbreven och behandlar bland annat Paulus eskatologiska föreställningar, sociala sammanhang och kamp för judars och hedningars samexistens inom ramen för den tidigkristna rörelsen. Vi studerar brevens uppbyggnad och argumentationstekniker, samt fördjupar oss i ett urval av texter som belyser olika sidor av Paulus verksamhet och teologiska tänkande. Breven läses i översättning tillsammans med sekundärlitteratur. Kursen ger fortsatt övning i läsning och tolkning av Paulustext.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om Paulus historiska sociala och religiösa sammanhang
  • vara medveten om och kunna kritiskt diskutera de viktigaste frågeställningarna som texterna föranleder, samt reflektera kring deras teologiska bidrag och relevans
  • visa förmåga att läsa och tolka texter i översättning, samt skriftligt och muntligt redovisa och diskutera den egna texttolkningen

Bassler, Jouette M., 2007: Navigating Paul: An Introduction to Key Theological Concepts.Louisville, KY: Westminster John Knox (96 s).

Horrell, David G., 2015: An Introduction to the Study of Paul. T&T Clark Approaches to Biblical Studies. Third edition. London: Bloomsbury (209 s).

Polaski, Sandra Hack, 2005. A Feminist Introduction to Paul. St. Louis, MO: Chalice (122 s).

Udo Schnelle, 2012 [gäller paperback, hardback 2005]. Apostle Paul: His Life and Theology.Grand Rapids, MI: Baker Academic. S. 171-493 (323 s).

Wedderburn, Alexander J. M., 2004: A History of the First Christians. London: T&T Clark. S. 1-150 (150 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 13 oktober 2015.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

rikard.roitto@ehs.se

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive gammaltestamentlig eller nytestamentlig textkurs 7,5 hp eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Kursen samläses med kursen 5EN321 Evangelierna och breven, 15.0hp

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.