Kurs

Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning

Teknologisk utveckling i relation till samhällets och medborgarnas säkerhet och intressen har ställt rättigheterna inför nya utmaningar. Det gäller både i den offentliga sfären och i det privata livet. I kursen studerar vi olika förslag på tolkningar av integritet och lagstiftning, användningen av Big Data samt filosofiska teorier relaterade till övervakning. Vi analyserar konflikter utifrån demokratiska och rättighetsbaserade svenska och internationella sammanhang. Vad innebär rätten till liv, frihet och personlig säkerhet? Kan demokratiska intressen kollidera med individers i detta hänseende? I delar av kursen analyseras även makt, kultur/religion och genusperspektiv i förhållande till övervakningsfrågor.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha grundläggande kunskaper om relevant lagstiftning och rättstillämpning
  • ha inblick i Europadomstolens argumentation i några rättegångsfall
  • på ett fördjupat sätt kunna redogöra för olika övervakningsteknologiers praktik och konsekvenser för mänskliga rättigheter
  • kritiskt kunna visa förmåga att argumentera kring demokrati i relation till rättighetskonflikter och övervakning

Bentham, Jeremy, 2002. Panopticon: En ny princip för inrättningar där personer övervakas. Nora: Nya Doxa. (178 s)

Casper. Monica J. & Moore, Lisa Jean, 2009. Missing Bodies: The Politics of Visibility. New York: New York University Press. (223 s) Finns även som e-bok via EbscoHost.

Horne, Emily & Maly, Tim, 2014. The Inspection House: An Impertinent Field Guide To Modern Surveillance. Coach House Books. (154 s)

Jones, Marie D. & Flaxman, Larry, 2015. Mind Wars: A History of Mind Control, Surveillance, and Social Engineering by the Government, Media, and Secret Societies. The Career Press (237 s)

Lyon, David, 2015. Surveillance After Snowden. Cambridge: Polity Press. (180 s)

Artiklar tillkommer om ca 200 s.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 90 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015.

Senast reviderad den 12 september 2016.