Kurs

Liv och lära i den tidiga kyrkan

Observera att denna kurs har ställts in.

I kursen studeras den tidiga kyrkans historia, med särskild uppmärksamhet på sambandet mellan lära och liv. Under de första århundradena var teologerna som regel verksamma inom kyrkan som biskopar eller munkar. Teologin hade sin utgångspunkt i kyrkliga praktiker, så som dop, nattvard, predikan, fasta och bön. Hur livet i den tidiga kyrkan gestaltades genom dessa praktiker, och hur de i sin tur formade teologin, är huvudfokus för denna kurs.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kännedom om kyrkliga praktiker och teologisk reflexion i den tidiga kyrkan
  • kunna reflektera över sambandet mellan dessa praktiker och den teologi som formulerades i den tidiga kyrkan
  • kunna diskutera och analysera innehållet i texter av olika slag från den tidiga kyrkans historia

Athanasios av Alexandria, 2003 (ca 360). Antonios liv. Skellefteå: Artos. (130 s).

Beskow, Per, 1998. Svenskt patristiskt bibliotek. Band 1, Gudstjänst och kyrkoliv. Skellefteå: Artos. Urval (50 s).

Bradshaw, Paul, 2010 (alt. 1996). Early Christian Worship. A basic introduction to ideas and practice. London: SPCK. (100 s).

Brown, Peter, 1971. The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity. I: The Journal of Roman Studies, vol. 61, S. 81–101. (20 s).

Chadwick, Henry, 1998. Den tidiga kyrkans historia. Nora: Nya Doxa (290 s).

Greer, Rowan A, 1991. Broken Lights and Mended Lives: Theology and Common Life in the Early Church. Philadelphia: Pennsylvania State University Press (210 s).

Young, Frances 2002 (1991). The Making of the Creeds. London: SCM Press. (100 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 9 september 2014.

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 25 januari 2011.

Senast reviderad den 22 februari 2017.