Kurs

Konfirmandarbete i storstad

I kursen behandlas konfirmandarbete i Svenska kyrkans lutherska tradition och dess förändrade förutsättningar i samhället, såsom kulturell och religiös mångfald, globalisering och ny teknik. Konfirmationens teologi och pedagogik är centrala moment i kursen. Vi studerar de kontextuella förutsättningarna med avseende på kyrka i storstad samt de ungas livsvillkor och värderingar.

Efter kursen förväntas studenten:

  • äga en betydande kännedom om Svenska kyrkans praxis när det gäller konfirmandarbete och konfirmation
  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om undervisning, tro och konfirmation i luthersk tradition
  • uppvisa förståelse för konfirmandarbetets förändrade förutsättningar och utmaningar i storstadsmiljöer
  • ha en fördjupad förmåga att reflektera teologiskt, pedagogiskt och religionspsykologiskt över de förändrade förutsättningarnas konsekvenser och utmaningar för konfirmandarbetet

Del 1, vårterminen 2015

Aldén, Ann, 2013: Mission i vår tid: här och nu är allting möjligt. Stockholm: Verbum (139 s).

Aurelius, Carl Axel, 1997: Folkkyrkobegreppet, dess bakgrund och potential. I: Under ett enda valv. Folkkyrka i den moderna staden. (Mf 1997:8). Uppsala: Svenska kyrkan. S. 10-17. Tillgänglig på kurshemsidan (8 s).

Bromander, Jonas, 2012: En tid fylld av mening. Uppsala: Svenska kyrkan (73 s).

Bromander, Jonas, 2012: Religion som resurs: en översikt av enkätmaterialet. I: Religionen som resurs. Utg.under red. av Mia Lövheim, Mia & Jonas Bromander, Jonas (utg.) Skellefteå: Artos. S. 43-76. (34 s).

Holte, Ragnar, 2007: Andlig frihet versus katekestvång. Vad är ’lutherskt’?  I: Utg. under red. av Sven-Åke Selander, Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition. Svenskt gudstjänstliv 82. Skellefteå: Artos & Norma. S. 200–242 (43 s).

Ideström, Jonas, 2012: Folkkyrkotanken – innehåll och utmaningar. Uppsala: Svenska kyrkan (59 s). (Fritt tillgänglig via Svenska kyrkans webbplats.)

Med livet som läsebok. Konfirmandarbete i Svenska kyrkan. 1998. Utg. under red. av Jørgen Straarup & Gunhild Winqvist Hollman. Tro & Tanke 1998:3. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd. S. 14-26, 27-52, 123-130. Tillgänglig på kurshemsidan (47 s).

Riktlinjer till grund för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Stockholm: Verbum (38 s).

Skönlitterär läsning
Hassen Khemiri, Jonas, 2013: Jag ringer mina bröder. Stockholm: Bonnier (152 s).

Tillkommande artiklar, ca 50 s.

Del 2, höstterminen 2015

Barn i religionernas värld.
2011. Utg. under red. av Jenny Berglund & Gunilla Gunner. Stockholm: Liber. S. 9-22, 95-131, 191-225. (86 s).

Engedal, Leif Gunnar, Lennart Persson & Elisabeth Torp, 2013: Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Oslo: Verbum. S. 13-20, 39-100. (70 s).

Gustavsson, Caroline, 2013: Existentiella konfigurationer. Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang. Stockholm: Stockholms universitet. S. 1-40, 62-159. (98 s).

Psykisk ohälsa bland unga: underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, 2013. Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig här. (37 s).

Ungdomskulturer, 2009. Utg. under red. av Simon Lindgren. Malmö: Gleerups (159 s).

Skönlitterär läsning
Bjärbo, Lisa, 2010: Det är så logiskt alla fattar utom du. Stockholm: Raben & Sjögren (251 s).

Del 3, vårterminen 2016

Engedal, Leif Gunnar, Lennart Persson & Elisabeth Torp, 2013: Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Oslo: Verbum. S. 121-208, 242-309. (156 s).

Olsson, Eric, 2011: På spaning efter gruppens själ. Lund: Studentlitteratur (i urval ca 150 s).

Religion som resurs. Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv, 2012. Utg. under red. av Mia Lövheim & Jonas Bromander. Stockholm: Artos Norma bokförlag. S. 77-154, 215-262, 287-340. (180 s).

Yong, Amos, 2011: The Bibel, Disability, and the Church. A new vision of the people of God. Grand Rapids: William B Eerdmans. (160s).

Diverse artiklar, ca 50 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 15 oktober 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Caroline Gustavsson

caroline.gustavsson@ths.se

Sune Fahlgren

Docent, högskolelektor, pastor

sune.fahlgren@ehs.se

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet, minst fyra års arbetslivserfarenhet från Svenska kyrkan på heltid, eller motsvarande, samt anställning i någon församling i Stockholms stift.

Kursen är en uppdragsutbildning som genomförs på uppdrag av Stockholms stift. Kursen är endast öppen för personer anställda i någon församling inom stiftet.
Kursen löper över tre terminer, våren 2015-våren 2016, med 5 hp/termin.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 9 september 2014.