Kurs

Kärlekens teologi

Kärleken är ett tema som är ständigt återkommande genom historien och teologin. Frågan om kärleken har handlat om såväl relationen mellan människa och Gud som mellan människor sinsemellan. Ämnet har varit kontroversiellt, inte minst när diskussionerna har rört eros, den begärande och sinnliga kärleken, vilken ofta spelats ut mot agape, den osinnliga, självutgivande kärleken. I kursen analyseras historiska texter och centrala teologiska frågeställningar med kärlekens tematik. Spänningar mellan idétraditioner och etiska teorier om kärlek kommer att belysas i relation till enskilda teologer och specifika etiska teorier om kärlek.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om kärlekens teologi samt vara förtrogen med de huvudsakliga teorierna om kärlek inom samtida systematisk teologi
  • kunna urskilja och förhålla sig till olika kriterier för att tolka kärlek och begär idag
  • kunna formulera etiska och moraliska slutsatser om kärlekens aspekter utifrån skilda teologiska resonemang
  • uppvisa förmåga att kunna argumentera på såväl teologisk som etisk grund för en specifik kärleksteologi

Augustinus, 2010. Bekännelser, Artos & Norma. S. 231-278. (47s)

Bornemark, Jonna, 2015. Kroppslighetens mystik. Stockholm: Volante (262 s)

Farley, Wendy, 2006. Eros for Other. Pennsylvania State University Press. (232 s)

Henriksen, Jan-Olav & Schulz, LeRon, 2011. Saving Desire. Grand Rapids, MI: Eerdmans. (ca 250 s)

Jeanrond, Werner, 2010. Kärlekens teologi. Stockholm: Verbum. (370 s)

Artiklar tillkommer om ca 50 sidor.


Kurslitteraturen reviderades senast 11 oktober 2017.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 december 2010.

Senast reviderad den 22 februari 2017.