Kurs

Kärlekens teologi

Observera att denna kurs har ställts in.

Kärleken är ett tema som är ständigt återkommande genom historien och teologin. Frågan om kärleken har handlat om såväl relationen mellan människa och Gud som mellan människor sinsemellan. Ämnet har varit kontroversiellt, inte minst när diskussionerna har rört eros, den begärande och sinnliga kärleken, vilken ofta spelats ut mot agape, den osinnliga, självutgivande kärleken. I kursen analyseras historiska texter och centrala teologiska frågeställningar med kärlekens tematik. Spänningar mellan idétraditioner och etiska teorier om kärlek kommer att belysas i relation till enskilda teologer och specifika etiska teorier om kärlek.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om kärlekens teologi samt vara förtrogen med de huvudsakliga teorierna om kärlek inom samtida systematisk teologi
  • kunna urskilja och förhålla sig till olika kriterier för att tolka kärlek och begär idag
  • kunna formulera etiska och moraliska slutsatser om kärlekens aspekter utifrån skilda teologiska resonemang
  • uppvisa förmåga att kunna argumentera på såväl teologisk som etisk grund för en specifik kärleksteologi

Augustinus, 2010: Bekännelser, Artos & Norma. s. 231-278 (47s)

Bornemark, Jonna, 2009: Kunskapens gräns, gränsens vetande. Huddinge: Södertörn Philosophical Studies, s. 305-399 (91 s)

Farley, Wendy, 2006: Eros for Other. Pennsylvania State University Press. (232 s)

Henriksen, Jan-Olav & Schulz, LeRon, 2011: Saving Desire. Eerdmans. (ca 250 s)

Jeanrond, Werner, 2010: Kärlekens teologi. Stockholm: Verbum. (370 s)

Underlag till seminarieövningar och PM-skrivande (ca 100s) läggs ut på kurshemsidan vid kursstart.

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive Teologins förändrade förutsättningar 7,5 hp eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 december 2010.