Kurs

Judendom och islam

Tidigare har de båda religionernas uppkomst och historiska utveckling studerats. Här läggs huvudvikten vid nutida manifestationer. Religionen i vardagspraktiken är ett viktigt tema liksom dess betydelse som motivation för anhängarnas tanke- och handlingsmönster. De båda religionernas mångfald uppmärksammas och deras varierande former och funktioner i samspel med politiska, sociala och kulturella faktorer granskas. Deras möte, roller och utformning i Mellanöstern liksom i Västvärlden analyseras, inte minst hur de används av centrala aktörer i det religio-politiska skeendet för vägledning, tolkning och legitimering.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa god överblick beträffande komparativa religionsstudier och fördjupade kunskaper om de två religionerna islams och judendomens innehåll och uttrycksformer samt insikt i aktuell forskning kring dem
  • visa förmåga att integrera tidigare och nyvunna kunskaper för att kunna analysera komplexiteten i religionens roll för individernas livsförståelse och för dess samhälleliga och politiska funktioner
  • visa förmåga att utifrån vetenskapliga perspektiv och litteratur göra välgrundade bedömningar av islams och judendomens funktioner och betydelse för utvecklingen särskilt i Mellanöstern men också i andra samhällen

Cohn-Sherbok, Dan, 2010. Judaism today. London: Continuum. (191 s) Tillgänglig som e-bok via EbscoHost

Fine, Jonathan, 2015. Political Violence in Judaism, Christianity and Islam. Boulder: Rowman & Littlefield Publishers. (261 s) Tillgänglig som e-bok via EbscoHost

Lovat, Terence (red.), 2012. Women in Islam: Reflections on Historical and Contemporary Research. New York: Springer. (250 s) Tillgänglig som e-bok via EbscoHost

Roy, Olivier, 2007. Secularism Confronts Islam. New York: Columbia University Press. (145 s)

Ruttenberg, Danya (red.), 2009. Passionate Torah: Sex and Judaism. New York: New York University Press. (305 s) Tillgänglig som e-bok via EbscoHost

Ytterligare litteratur för fördjupning (ca 300 sidor) väljs i samråd med lärare.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kenneth Ritzén

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp religionshistoria på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2010.

Senast reviderad den 22 februari 2017.