Kurs

Judendom och islam

Observera att denna kurs har ställts in.

I kursen läggs tonvikten vid judendomens och islams nutida manifestationer. Religionens vardagspraktiker är ett viktigt tema liksom dess betydelse som motivation för anhängarnas tanke- och handlingsmönster. De båda religionernas mångfald uppmärksammas och deras varierande former och funktioner i samspel med politiska, sociala och kulturella faktorer granskas. Deras möten, roller och utformning i Mellanöstern liksom i Västvärlden analyseras. Särskild tonvikt läggs vid hur centrala aktörer använder sig av religionen i det religiopolitiska skeendet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa god överblick beträffande komparativa religionsstudier och kunskaper om de två religionerna islams och judendomens innehåll och uttrycksformer samt insikt i aktuell forskning kring dem
  • visa förmåga att integrera tidigare och nyvunna kunskaper för att kunna analysera komplexiteten i religionens roll för individernas livsförståelse och för dess samhälleliga och politiska funktioner
  • visa förmåga att utifrån vetenskapliga perspektiv och litteratur göra bedömningar av islams och judendomens funktioner och roll i Västerlandet och i Mellanöstern

Bowering,Gerhard (red.), 2015. Islamic Political Thought: An Introduction. Princeton: Princeton University Press. S. 1-23, 32-151, 169-184, 202-237, 252-261. (195 s)

Fine, Jonathan, 2015. Political Violence in Judaism, Christianity and Islam. Boulder: Rowman & Littlefield Publishers. (261 s) Tillgänglig som e-bok via EbscoHost

Lange, Nicholas de & Freud-Kandel, Miri (red.), 2005. Modern Judaism. Oxford: Oxford University Press. S. 29-40, 54-77, 81-125, 193-226, 267-276, 290-361, 389-411, 426-447. (241 s)

Lovat, Terence (red.), 2012. Women in Islam: Reflections on Historical and Contemporary Research. New York: Springer. (250 s) Tillgänglig som e-bok via EbscoHost

Ruttenberg, Danya (red.), 2009. Passionate Torah: Sex and Judaism. New York: New York University Press. (305 s) Tillgänglig som e-bok via EbscoHost


Kurslitteraturen reviderades senast 12 oktober 2016.

Kenneth Ritzén

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp; baskurser i teologi 30 hp, kurser på fortsättningsnivå 30 hp, inklusive en av kurserna Religion, kultur och samhälle 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 1 juli 2011.

Senast reviderad den 22 februari 2017.