Kurs

Jobs bok, språklig Gt textkurs

Kursen behandlar den mycket diskuterade och komplicerade Jobsboken, ur språklig, litterär, kompositionshistorisk och teologisk synvinkel. Jobs bok har som få andra bibelböcker inspirerat konstnärer och författare, vilket behandlas i kursen. Jämfört med textkursen Poeterna på grundnivå ger denna kurs avancerad träning i hebreiska språket och dess syntax.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupade kunskaper i forskningshistorien kring Jobs bok, och en självständig förmåga att hantera den på ett kritiskt sätt utifrån en teknisk litteratur
  • visa stor förmåga att självständigt översätta och tolka Jobs boks komplicerade hebreiska text utifrån fördjupande kunskaper i hebreisk syntax
  • visa förmåga att självständigt identifiera och bearbeta problem specifika för Jobs bok och dess text, samt visa insikt om textens roll som livstolkande berättelse
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för den olika texttolkningar av Jobs bok och diskutera sina slutsater i grupp

Språkliga hjälpmedel:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. under red. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Engnell, Ivan, 1987 [1963]: Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).
eller
Nyberg, H. S., 1974: Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).

Holladay, William, L., 1971: A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A., 2009: The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Williams, R. J., 2007: Hebrew Syntax. Toronto: Toronto University Press.

Litteratur:
Habel, Norman C., 1985: The book of Job. I: Old Testament Library. London: SCM (588 s).

Newsom, Carol A. et al, 2003: The Book of Job: A Contest of Moral Imaginations. New York: Oxford University Press (320 s).

Schifferdecker, Kathryn, 2008: Out of the Whirlwind: Creation Theology in the Book of Job. I: Harvard Theological Studies. Cambridge, MA: Harvard University Press (217 s).

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (200 s).

Diverse artiklar


Kurslitteraturen reviderades senast 17 april 2012.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp språkliga textkurser med hebreiska, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.