Kurs

Jesus och evangelierna, språklig Nt textkurs

De tre synoptiska evangelierna är våra viktigaste källor för kunskap om Jesus och den tidiga Jesusrörelsen. Av dessa betraktas Markus vanligen som det äldsta och tillsammans med den så kallade Q-källan som utgångspunkt för Matteus och Lukas. Denna kurs fördjupar kunskapen om tidigkristna Jesustolkningar och ger inblickar i den synoptiska problematiken. Valda synoptiska texter läses på det grekiska grundspråket tillsammans med sekundärlitteratur. Kursen ger övning i läsning och tolkning av synoptisk text.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om de synoptiska evangeliernas innehåll och teologi, ur såväl ett historiskt som litterärt perspektiv
  • vara medveten om och kunna kritiskt diskutera viktiga frågeställningar kring litterära beroendeförhållanden och historiskt källvärde, samt reflektera kring texternas teologiska bidrag och relevans
  • visa förmåga att läsa synoptisk evangelietext på grekiska, samt muntligt och skriftligt redovisa förmåga att analysera och tolka sådan text

Språkliga hjälpmedel
The Greek New Testament. 2014. Utg. under red. av Barbara Aland. 5 uppl. Stuttgart: United Bible Societies
eller
Novum Testamentum Graece. 2012. Utg. under red. av Eberhard Nestle & Kurt Aland. 28 rev. uppl. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung.

Blomqvist, Jesper, & Jastrup, P. O., 1991: Grekisk/Graesk Grammatik. Aarhus: Akademisk forlag.

Litteratur:

Stanton, Graham, 2002: The Gospels and Jesus. 2 uppl. Oxford: Oxford University Press. S. 3-96, 122-299 (272 s).

Diverse artiklar 


Kurslitteraturen reviderades senast 13 oktober 2015.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

rikard.roitto@ehs.se

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp inklusive Nya testamentet 7,5 hp samt Grekiska 15 hp eller motsvarande

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Kursen samläses med kursen 5EN322 Evangelierna och breven, språklig kurs, 15.0hp.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 17 december 2009.