Kurs

Integritet, teknik och övervakning

Teknisk utveckling i relation till samhällets och medborgarnas säkerhet har ställt rättigheterna inför nya utmaningar. I kursen studerar vi olika förslag på tolkningar av integritet och lagstiftning, särskilt områden relaterade till övervakning. Vi analyserar konflikter utifrån demokratiska och rättighetsbaserade svenska och internationella sammanhang. Vad innebär rätten till liv, frihet och personlig säkerhet? Kan demokratiska intressen kollidera med individers i detta hänseende?

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha goda kunskaper om svensk lagstiftning och aktuella lagförslag kring integritetsfrågor
  • ha inblick i Europadomstolens argumentation i några rättegångsfall
  • att kunna analysera innebörden av begreppet integritet i ett rättighetsperspektiv
  • att kritiskt ha förmåga att argumentera kring demokrati i relation till integritet och frihetsberövande

Bentham, Jeremy, 2002: Panopticon: En ny princip för inrättningar där personer övervakas. Nora: Nya Doxa. (178 s)

Casper. Monica J and Moore, Lisa Jean, 2009: Missing Bodies. The Politics of Visibility. New York: New York University Press. (223 s)

Conrad, Kathryn, 2009: ”Survelliance, Gender, and the Virtual Body in the Information Age”. I: Surveillance & Society 6(4): 380-387. Publiceras på kurshemsidan. (7 s)
Lianos, Michalis, 2012: The New Social Control. The Institutional Web, Normativity and the Social Bond. Ottawa: Quill Books. (191 s)
Lyon, David, 2009: Identifying Citizens: ID Cards as Surveillance. Cambridge: Polity Press. (208 s)

Yngvesson, Susanne Wigorts, 2007: ”Behovet av trygghet inte riskfritt”. I: Svenska Dagbladet 2007-08-23. (3 s) Se: länk 

Yngvesson, Susanne Wigorts, 2008: ”Vi sprattlar i ett garn av rädslor”. I: Svenska Dagbladet 2008-02-02. (3 s) Se: länk

Yngvesson, Susanne Wigorts, 2012: ”The Boss as Big Brother. Moral Aspects of Workplace Surveillance”. I: Crime, Security and Surveillance. Utg. under red. av Gudrun Vande Walle & Evelien Van den Herrewegen & Nils Zurawski. Eleven International Publishing. Publiceras på kurshemsidan. (15 s)

Artiklar kan tillkomma.

Arbetsmaterial:

Brottsförebyggande rådet, 2007: Kameraövervakning och brottsprevention. En systematisk forskningsgenomgång. Stockholm: Rapport 2007:29. Se: länk

SOU 2007:22: Skyddet för den personliga integriteten. Del 2. Stockholm: Betänkande av Integritetsskyddskommittén. (603 sidor)


Kurslitteraturen reviderades senast 25 oktober 2010.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Obligatorisk närvaro
  • PM

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 3 mars 2010.