Kurs

Gamla testamentets religiösa omvärld

Gamla testamentet har kommit till i tider av både samspel med och polemik mot andra religioner, gudsbilder och religiösa föreställningar. Alltifrån den gamla kanaaneiska religionen på 1300-talet f Kr till hellenistisk religiositet på 100-talet f Kr. Denna mångfald av religiösa bakgrunder utgör därför en stor utmaning för att förstå och uppskatta den religionsutövning och teologiska konstruktion som vi möter i Gamla testamentet. Denna kurs erbjuder därför en översikt av denna mångfald med nedslag i texter som visar på likheter och olikheter, beroendeförhållanden och avståndstaganden. Den mynnar ut i en bättre förståelse av Gamla testamentets religiösa mångfald, så som den mejslats fram genom århundraden av religionsmöten.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa väsentligt fördjupade kunskaper om främre orientens forntida religioner
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för olika framställningar av förhållanden mellan Gamla testamentet och dess omgivande kulturyttringar, och diskutera sina slutsatser i grupp, nationellt såväl som internationellt
  • visa fördjupad insikt i olika metoder och teorier som används i vetenskapliga studier av berättelser om det förflutna, och källkritiska ställningstaganden i fråga om religiöst färgade berättelser
  • visa förmåga att självständigt identifiera och bearbeta grundläggande problem vad gäller användningen av utombibliska texter i relation till Gamla testamentet, samt visa insikt om litterära och teologiska konsekvenser av dessa ställningstaganden

Knust, J. W. & Várhelyi, Z. (red.), 2011. Ancient Mediterranean Sacrifice. Oxford: Oxford University Press (352 s). 
Available as eBook via EbscoHost for students and staff.

Matthews, Victor Harold & Benjamin, Don C., 2006. Old Testament Parallels: Laws and Stories from the Ancient Near East. 3 uppl. New York: Paulist Press (430 s).

Smith, Mark S., 2010. God in Translation: Deities in Cross-Cultural Discourse in the Biblical World. Grand Rapids: Eerdmans (382 s).

Snell, Daniel C., 2011. Religions of the Ancient Near East. New York: Cambridge University Press (179 s).

Stavrakopoulou, F. & Barton, John, 2010. Religious Diversity in Ancient Israel and Judah. Edinburgh: T & T Clark (207 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelvetenskap på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 mars 2012.

Senast reviderad den 22 februari 2017.