Kurs

Fred, konflikt och religion

Religionens återkomst i såväl nationella som internationella politiska sammanhang studeras i denna kurs med avseende på relationen till begreppen ”fred” och ”konflikt”. Under vilka omständigheter kan religionen förklara att fred skapas, eller att konflikt uppstår, inom och mellan samhällen? Denna och relaterade frågor studeras utifrån aktuella konfliktmönster och trender i det globala samhällets utveckling. Kursen behandlar också frågan om vad det innebär att skapa en hållbar fred, exempelvis med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha god kunskap om grundläggande konfliktteoretiska begrepp
  • äga förmåga att tillämpa dessa begrepp på en pågående konflikt med religiöst motiverade aktörer
  • kunna beskriva och analysera några olika roller som religiösa dimensioner kan spela i en väpnad konflikt

Cox, Brian och Philpott, Daniel, 2003. ”Faith-Based Diplomacy: An Ancient Idea Newly Emergent”, i The Brandywine Review of Faith and International Affairs, 1(2) (11 s) Tillgänglig fritt online: Länk

Gehlin, Sara, 2014. “The Construction of Ecumenical Theology. A Possible Contribution to international Peacebuilding?”, i Swedish Missiological Themes, 102(2) (10 s)

Halldorf, Joel, 2016. “Religion och våld”, ur Ickevåldets vägar. Teologiska Högskolan Stockholm. (50 s) Se kurshemsida.

Nordquist, Kjell-Åke (red), 2013. Gods and Arms. On Religion and Armed Conflict. Oregon: Pickwick Publications. (163 s) Finns även som e-bok via EbscoHost.

Nordquist, Kjell-Åke, 2010. “Vems sanning? Vems försoning? Om försoning som politiskt begrepp” i På Spaning…. Svenska Kyrkans Forskardagar 2009. (26 s)

Peste, Jonatan, 2001. “Religiös terrorism” – utdrag I ur Religion och terrorism. Mellan samvaro och radikalism, Lund: Studentlitteratur. (12 s) Se kurshemsida.

Peste, Jonatan, 2001. “De komplexa sammanhangen” – utdrag II ur Religion och terrorism. Mellan samvaro och radikalism, Lund: Studentlitteratur.(12 s) Se kurshemsida.

Ramsbotham, Oliver m.fl., 2016. Contemporary Conflict Resolution. Fourth Edition. Cambridge: Polity Press. (624 s)

Arbetsmaterial

Konfliktanalysanvisning


Kurslitteraturen reviderades senast 5 oktober 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

sara.gehlin@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 januari 2016.

Senast reviderad den 19 februari 2020.