Kurs

Examensarbete, uppsats (kandidat)

Kursen omfattar ett självständigt arbete som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. I kursen behandlas teori och metod som ligger till grund för en i sammanhanget relevant vetenskaplig kunskapsutveckling. Frågor som behandlas är val av ämne, arbetsmetod och materialinsamling. Studenten görs förtrogen med olika typer av källor, med källkritik och källanalys. Skrivprocessens faser, uppsatsens disposition och layout, källhänvisningar är exempel på andra viktiga teman. Ett viktigt inslag är att tillsammans med andra analysera och reflektera över utformningen av olika typer av forskningsuppgifter.

Efter kursen förväntas studenten:

  • självständigt kunna identifiera, formulera och lösa en vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet
  • visa förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt
  • kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt tolka material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl övervägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
  • visa förmåga att självständigt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • kunna presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl disponerad, språkligt och formellt korrekt
  • ha förvärvat förmåga att genomföra en forskningsuppgift inom givna tidsramar
  • kunna kommunicera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete
  • kunna kommunicera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete

Strömquist, Siv, 2003: Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Uppsala: Hallgren & Fallgren. (132 s)  

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Handledare

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Seminarier
  • Uppsats

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 120 hp inklusive minst 15 hp på fördjupningsnivå i det ämne som examen inriktas mot.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.