Kurs

Examensarbete, projekt (kandidat)

Kursen omfattar ett projekt som skall redovisas i form av en självständig vetenskaplig rapport. Projektet och rapporten syftar till att utveckla relevanta kunskaper för en kommande profession samt att stärka förmågan att bidra till kunskapsutvecklingen inom området. Processerna och momenten i projektarbetet ska bygga på vetenskaplig teori och metod samt möjliggöra en fördjupning av specifika kvalifikationer. Ett viktigt inslag är att tillsammans med andra diskutera olika metoder i projektarbeten och innebörden i beprövad erfarenhet. Till seminarieövningarna ingår även att öva sig i förmågan att omsätta teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter. Projektarbetet kan ha formen av en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, ett litteraturstudium, en kunskapsöversikt eller ett gestaltande arbete kombinerat med en vetenskaplig dokumentation.

Efter kursen förväntas studenten:

  • självständigt och med en kritisk analys kunna identifiera, formulera och lösa en vetenskaplig problemställning
  • ha förvärvat förmåga att genomföra ett projekt inom givna tidsramar
  • kunna kommunicera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat examensarbete

Strömquist, Siv, 2003: Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Uppsala: Hallgren & Fallgren. (132 s)  

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Handledare

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Projektarbete
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 120 hp inklusive minst 15 hp på fördjupningsnivå i det ämne som examen inriktas mot.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.