Kurs

Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter

I kursen fördjupas den studerandes förmåga att i form av ett uppsatsarbete självständigt beskriva, analysera och värdera ett kvalificerat forskningsproblem eller annan kvalificerad frågeställning inom mänskliga rättigheter ur ett rättsvetenskapligt, religionsvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt perspektiv. I kursen behandlas teori och metod som ligger till grund för i sammanhanget relevant vetenskaplig kunskapsutveckling.

Efter kursen förväntas studenten:

  • självständigt kunna identifiera, formulera och lösa en kvalificerad vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet inom givna tidsramar
  • visa fördjupad förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning adekvat teoretiskt och metodiskt angreppssätt
  • kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt tolka komplext material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl övervägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
  • visa förmåga att självständigt kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • kunna presentera sina slutsatser, den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
  • ha kunnat kommunicera och försvara sitt arbete och opponerat på ett annat arbete, samt bidragit med kvalificerade synpunkter i vetenskapliga diskussioner
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar samt identifiera behov av ytterligare kunskap

Student ansvarar själv för urval av litteratur.


Kurslitteraturen reviderades senast 8 oktober 2018

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Linde Lindkvist

Fil.dr, högskolelektor, biträdande rektor Avdelningen för Mänskliga rättigheter

linde.lindkvist@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Seminarier
  • Uppsats

Grundläggande behörighet.
Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Dessutom minst 20hp av 5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik eller motsvarande på avancerad nivå samt Metodkurs 7,5 hp på avancerad nivå eller motsvarande.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 10 oktober 2014

Senast reviderad den 11 december 2017