Kurs

Ekumeniska relationer

Observera att denna kurs har ställts in.

Denna kurs belyser det ekumeniska fältet av idag, internationellt och i Sverige. Kursen fokuserar på ekumeniska relationer och hur de byggs genom mellankyrklig dialog, praktiskt samarbete och utarbetande av gemensamma visioner. Det ekumeniska fältet utforskas med utgångspunkt från socialetiska, teologiska och ecklesiologiska frågeställningar samt med hänsyn till mission, fredsbyggande och interreligiös dialog. Under kursens gång får studenterna möjlighet att delta i två exkursioner, till det Ekumeniska institutet Bossey och Kyrkornas världsråds center i Genève och till Ekumeniska centret i Alvik. Till kursens arbetsmetoder hör skrivandet av kursdagbok, ett aktivt deltagande i diskussioner på kursplattformen och uppsättningen av ett simulerat ekumeniskt råd.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick över den ekumeniska rörelsens utveckling och kritiskt kunna diskutera ekumenikens roll i det kyrkliga landskap som växer fram i världen idag
  • kunna identifiera syften och målsättningar bakom det mellankyrkliga relationsbyggande som ligger till grund för ekumeniken
  • kunna urskilja såväl möjligheter som hinder i skapandet och upprätthållandet av ekumeniska relationer och kunna påvisa utmaningar som ekumeniken står inför
  • kunna illustrera och förklara innebörden av ett flertal motiv som driver ekumeniskt relationsbyggande samt framvisa fördjupad kunskap kring minst ett av dessa motiv

Clapsis, Emmanuel, 2000. Orthodoxy in Conversation. Orthodox Ecumenical Engagements. Genève: WCC Publications. S. 1-39, 171-190 (59 s).

Lorke, Mélisande & Werner, Dietrich (red.), 2013. Ecumenical Visions for the 21st Century. A Reader for Theological Education. Genève: WCC Publications. S. 3-38, 121-147, 191-206, 240-246, 332-336, 362-381 (111 s).

Thiessen, Gesa Elsbeth (red.), 2009. Ecumenical Ecclesiology. Unity, Diversity and Otherness in a Fragmented World. London: T&T Clark. S. 13-87, 143-160 (93 s).

A History of the Ecumenical Movement
(1517-2000). 2004. Genève: WCC Publications. Band 1: S. 351-373, 507-521, 541-552, 719-724. Band 2: S. 143-162. Band 3: S. 279-343 (141 s).

Jonson, Jonas, 2008. Ekumenik på världens villkor. Kyrkornas världsråd i den ekumeniska rörelsen efter Uppsala 68. Stockholm: Verbum. (224 s).

Kinnamon, Michael, 2014. Can a Renewal Movement Be Renewed? Questions for the Future of Ecumenism. Cambridge: Eerdmans. S. 1-65 (65 s).

Murray, Paul D. (red.), 2008. Receptive Ecumenism and the Call to Catholic Learning. Exploring a Way for Contemporary Ecumenism. Oxford: Oxford University Press. S. 5-25 (21 s).

Litteratur för individuell inläsning inför simulerat ekumeniskt råd (30 s.).

Kompletterande litteratur för studenter som inte deltar i exkursionerna till Genève och Alvik:
Encountering the God of Life: Official Report of the 10th Assembly
. 2014. Red. Erlinda N Senturias & Theodore A. Gill, Genève: WCC Publications. S. 35-41, 89-124, 213-232 (63 s).

Chunakra, Mathews George (red.), 2013. Building Peace on Earth. Report of the International Ecumenical Peace Convocation. Genève: WCC Publications. S. 41-117 (77 s).

The Ecumenical Review Vol. 66, No. 2, 2014, tillägnat The Pilgrimage of Justice and Peace. S. 121-153, 164-190 (60 s).

Filmklipp och ljudfiler från The International Ecumenical Peace Convocation i Kingston, Jamaica, 2013 samt från Kyrkornas världsråds tionde generalförsamling i Busan, Sydkorea, 2013.

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

sara.gehlin@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
I kursen ingår två exkursioner, en till det Ekumeniska institutet Bossey och Kyrkornas världsråds center i Genève och en till Ekumeniska centret i Alvik. Förhoppningsvis kan viss extern finansiering ordnas via högskolan för exkursionerna. Studenten måste under alla förhållanden själv svara för en del av kostnaderna i samband med dessa. För student som inte deltar i exkursionerna tillkommer ett utökat litteraturstudium.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.