Kurs

Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik

Kursen ger en grundläggande introduktion i tre underdiscipliner inom praktisk teologi: praktisk ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik inklusive kommunikationspraktik. Med utgångspunkt i några teoretiska perspektiv inom dessa discipliner analyseras grundläggande frågor om församlingen som lärande gemenskap samt pastorns/prästens uppdrag i detta, särskilt vad gäller gudstjänst, nattvard, predikan och undervisning. Tre genomgående perspektiv i kursen är kunskapssyn, människosyn och församlingssyn, och hur dessa samspelar med varandra i olika undervisnings- och gudstjänsttraditioner.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kännedom om olika teologiska, pedagogiska och kommunikativa traditioners syn på kyrka, församling, gudstjänst, predikan och kunskap
  • visa grundläggande kunskaper om pastorns/prästens uppdrag i gudstjänst, predikan, nattvard och undervisning
  • kunna värdera sina egna utgångspunkter med avseende på församlings-, kunskaps- och människosyn i relation till de vetenskapliga traditioner som kursen aktualiserar

Religionspedagogik:
Bergstedt, Bosse & Herbert, Anna, 2011. Pedagogik för förändring – frihet, jämlikhet, demokrati. Lund: Studentlitteratur. (243 s).

Larsson, Rune, 2009. Samtal vid brunnar. Introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik. Lund: Arcus. S. 15–68, 94–109, 133–202. (137 s).

Praktisk ecklesiologi:
Bonhoeffer, Dietrich, 2003. Liv i gemenskap: därför behöver kristna varandra. Örebro: Libris. (152 s).

Harper, Brad & Metzger, Paul Louis, 2009. Exploring Ecclesiology. An Evangelical and Ecumenical Introduction. Grand Rapids, Mich: Brazos Press. S. 19–264. (245 s).

Liturgivetenskap
Modeus, Martin, 2005. Mänsklig gudstjänst. Om gudstjänsten som relation och rit. Stockholm: Verbum. S. 21–344. (323 s).

Homiletik och kommunikationspraktik
Eldebo, Runar, 2005. Det homiletiska rummet. Mötet mellan predikant och lyssnare. Örebro: Libris. (143 s).

Sundkvist, Bernice, 2003. Evangelium och existens. Predikan som helande dialog. Skellefteå: Artos. S. 14–89 (75 s).
alternativt
Eriksson, Ann-Louise, 2012. Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy. Lund: Arcus. S. XXX (75 s).

Maltén, Arne, 1998. Kommunikation och konflikthantering. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. S. 9–142 (133 s).

Backlund, Britt, 2006. Inte bara ord. En bok om talad kommunikation. Lund: Studentlitteratur. S. 11–107. (96 s).

Homiletiskt kompendium med följande artiklar (ca 100 s):
Bexell, Oloph, 2003. ”Ordet tvärs genom tiden”, i Fjellstedtska skolans årsskrift 2003. (18 s).
Härdelin, Alf (1993). ”Ordet och orden”. I: Stephan Borgehammar (red.) Kyrkans liv. Stockholm: Verbum, S. 203-221 (18 s).
Kristensson Uggla, Bengt, 2010. Gustaf Wingren: Människan och teologin, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, kap 4, S. 91-125. (34 s).
Mogren, Mikael, 2008. ”Det behövs mod. Fyra påståenden om predikan”. I: Stenström, Hanna (red.), Allvarligt talat. Om predikan. Stockholm: Verbum, S. 187-204. (17 s).
Wingren, Gustaf, 1996 (1949). Predikan. En principiell studie. Lund: Gleerup, S. 1-18 (18 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Sune Fahlgren

Docent, högskolelektor, pastor

sune.fahlgren@ehs.se

Caroline Gustavsson

caroline.gustavsson@ths.se

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.