Kurs

Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik

Kursen ger en grundläggande introduktion i tre underdiscipliner inom praktisk teologi: praktisk ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik inklusive kommunikationspraktik. Med utgångspunkt i några teoretiska perspektiv inom dessa discipliner analyseras grundläggande frågor om församlingen som lärande gemenskap samt pastorns/prästens uppdrag i detta, särskilt vad gäller gudstjänst, nattvard, predikan och undervisning. Tre genomgående perspektiv i kursen är kunskapssyn, människosyn och församlingssyn, och hur dessa samspelar med varandra i olika undervisnings- och gudstjänsttraditioner.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kännedom om olika teologiska, pedagogiska och kommunikativa traditioners syn på kyrka, församling, gudstjänst, predikan och kunskap
  • visa grundläggande kunskaper om pastorns/prästens uppdrag i gudstjänst, predikan, nattvard och undervisning
  • kunna värdera sina egna utgångspunkter med avseende på församlings-, kunskaps- och människosyn i relation till de vetenskapliga traditioner som kursen aktualiserar

Religionspedagogik:
Bergstedt, Bosse & Herbert, Anna, 2011. Pedagogik för förändring – frihet, jämlikhet, demokrati. Lund: Studentlitteratur. (243 s)

Larsson, Rune, 2009. Samtal vid brunnar. Introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik. Lund: Arcus. S. 15–68, 94–109, 133–202. (137 s)

Praktisk ecklesiologi:
Bonhoeffer, Dietrich, 2003. Liv i gemenskap: därför behöver kristna varandra. Örebro: Libris. (152 s)

Harper, Brad & Metzger, Paul Louis, 2009. Exploring Ecclesiology: An Evangelical and Ecumenical Introduction. Grand Rapids, Mich: Brazos Press. S. 19–264. (245 s)

Liturgivetenskap
Modeus, Martin, 2005. Mänsklig gudstjänst: Om gudstjänsten som relation och rit. Stockholm: Verbum. S. 21–344. (323 s)

Homiletik och kommunikationspraktik
Eldebo, Runar, 2005. Det homiletiska rummet: Mötet mellan predikant och lyssnare. Örebro: Libris. (143 s)

Sundkvist, Bernice, 2003. Evangelium och existens. Predikan som helande dialog. Skellefteå: Artos. S. 14–89. (75 s)
alternativt
Eriksson, Ann-Louise, 2012. Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy. Lund: Arcus. S. XXX (75 s)

Maltén, Arne, 1998. Kommunikation och konflikthantering. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. S. 9–142 (133 s)

Backlund, Britt, 2006. Inte bara ord. En bok om talad kommunikation. Lund: Studentlitteratur. S. 11–107. (96 s)

Homiletiskt kompendium med följande artiklar (ca 100 s):
Bexell, Oloph, 2003. Ordet tvärs genom tiden. I: Fjellstedtska skolans årsskrift 2003. (18 s)
Härdelin, Alf, 1993. Ordet och orden. I: Borgehammar, Stephan (red.) Kyrkans liv. Stockholm: Verbum, S. 203-221. (18 s)
Kristensson Uggla, Bengt, 2010. Gustaf Wingren: Människan och teologin. Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium, kap 4, S. 91-125. (34 s)
Mogren, Mikael, 2008. Det behövs mod: Fyra påståenden om predikan. I: Stenström, Hanna (red.), Allvarligt talat. Om predikan. Stockholm: Verbum, S. 187-204. (17 s)
Wingren, Gustaf, 1996 [1949]. Predikan. En principiell studie. Lund: Gleerup. S. 1-18. (18 s)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Sune Fahlgren

Docent, högskolelektor, pastor

sune.fahlgren@ehs.se

Ann-Christine Falk

Doktorand, pastor

ann-christine.falk@ehs.se

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.

Senast reviderad den 22 februari 2017.