Kurs

Dopets och nattvardens teologi

Dopet och nattvarden har en central ställning i många kyrkor och samfund. Trots detta har den troende individen ofta en oklar uppfattning om deras innebörd. Vad kan dopet betyda för en människa på 2000-talet? Hur relaterar nattvarden till samtida sociala och politiska utmaningar? I kursen belyses samtida teologiska perspektiv på dop- och nattvardsliturgier ur olika kyrkor och samfund. Dessa relateras även till fornkyrkans praktiker och sakramentens bibliska ursprung. På så sätt ges en god grund för studenten att själv bilda sig en uppfattning om såväl sakramentens historia som deras betydelse idag. Samtida teologiska skolor (såsom liturgisk teologi, feministisk teologi, samtida evangelikal teologi, post-metafysisk teologi etc) liksom liturgier ur olika traditioner kommer att analyseras och diskuteras.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa en god överblick och fördjupad kunskap om dopets och nattvardens historiska bakgrund
  • visa förmåga att kunna identifiera, beskriva och självständigt formulera slutsatser om hur dopet och nattvarden kan relatera till grundläggande mänskliga livsbetingelser gestaltat i den samtida kulturen
  • ur ett systematiskt-teologiskt perspektiv kritiskt kunna analysera olika samtida dop och nattvardstraditioners möjligheter och begränsningar
  • visa förmåga att självständigt formulera en konstruktiv systematisk-teologisk förståelse av teologin kring dop och/eller nattvard

Best, Thomas F. (red.), 2008. Baptism Today: Understanding, Practice, Ecumenical Implications, Faith and Order Paper No. 207, World Council of Churches Publications. Minnesota: Liturgical Press. Följande artiklar: Boris Bobrinskoy, “Baptism: Sacrament of the Kingdom”, sid 3-14; Paul Fiddes, “The Baptism of Believers”, sid 73-80; Karen B. Westerfield Tucker, “The Initiatory Rites of the United Methodist Church”, sid 99-108; Daniel Albrecht, “Witness in the Waters: Baptism and Pentecostal Spirituality”, sid 147-168 (46 s)

Carvalhaes, Cláudio. 2013. Eucharist and Globalization: Redrawing the Borders of Eucharistic Hospitality. Oregon: Pickwick Publications (306 s)

Hancock, Brannon 2014. The Scandal of Sacramentality. Eugene: Pickwick Publications. (193 p)
Available as eBook via EbscoHost for students and staff.

Lathrop, Gordon W. 1998. Holy Things: A Liturgical Theology. Minneapolis: Fortress Press (236 s)

Spinks, Bryan D., 2013. Do this in Rememberance of Me: The Eucharist from the Early Church to the Present Day. USA: SCM Press. Urval: s vii-x, sid 1-93 (96 s)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 februari 2018.