Kurs

Dogmatik

Kursen behandlar det tredje huvudfältet inom den systematiska teologin: dogmatik. Mot bakgrund av den filosofihistoriska överblick som givits i första kursdelen, men även i dialog med samtida etiska och filosofiska perspektiv, belyses kristendomens centrala läror, såsom läran om Gud, Kristus, den heliga Anden, treenigheten, frälsningen, kyrkan och eskatologin. I kursen behandlas även för den systematiska teologin grundläggande metodologiska frågeställningar.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha grundläggande kunskaper om den kristna teologins centrala läror
  • ha kännedom om den systematiska teologins vetenskapliga grund samt om några tillämpliga metoder
  • ha förmåga att kritiskt kunna skilja mellan olika teologiska positioner samt kunna urskilja vilken typ av argumentation som ligger till grund för olika positioner.

Ford, David F., 2011: The Future of Christian Theology. Oxford: Blackwell (256 s).

Systematisk teologi. En introduktion. 2007: Utg. under red. av Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson: Stockholm: Verbum (283 s).

Williams,Rowan, 2007: Tokens of Trust: An Introduction to Christian Belief. Norwich: Canterbury Press, (160 s).

Texter om ca 50 sidor tillkommer som underlag inför gruppövningar.


Kurslitteraturen reviderades senast 19 april 2011.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.
Baskursen Etik och filosofi 7,5 hp eller motsvarande
Studenten rekommenderas att läsa även baskurserna Gamla testamentet och Nya testamentet före denna kurs.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.