Kurs

Bibeln som myt och historia

Myter baserar sig ofta på verkliga händelser, men förmedlar mening på ett poetiskt och allmänt plan, så att detaljernas överensstämmelse med verkligheten har föga betydelse. Historia och historieskrivning förutsätts, även när det gäller äldre tid och antiken, vara mer intresserad av faktiska detaljer liksom händelseförlopp. I Gamla och Nya testamentets tillkomsthistoria var dessa två litterära genrer inte helt åtskilda. Historieskrivningen hade alltid till uppgift att legitimera en viss teologi eller sammanbinda en grupp människor, och vad som mycket väl kan ha ett historiskt underlag utformades ändå i en mytisk form. Kursen vill fokusera på hur dessa två storheter, myt och historia, kan användas för att förstå den genre-problematik som kan uppstå i studiet av bibeln, och hur traditioner har utvecklats mellan de två. Ett angeläget syfte med kursen är även att betona det ansvar som åligger tolkaren vad gäller förståelsen av dessa två begrepp.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa väsentligt fördjupade kunskaper om möjliga definitioner och överlappningar av begreppen ”myt” och ”historia” i relation till bibeln
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för olika användningar av ”myt” och ”historia” och de vetenskapsteoretiska konsekvenser de leder till, och diskutera sina slutsatser i grupp, nationellt såväl som internationellt
  • visa fördjupad insikt i olika metoder och teorier som används i vetenskapliga studier av berättelser om det förflutna, och källkritiska ställningstaganden i fråga om religiöst färgade berättelser
  • visa förmåga att självständigt identifiera och bearbeta grundläggande problem vad gäller kategoriseringen av bibeltexter som myt och historia, samt visa insikt om litterära och teologiska konsekvenser av dessa ställningstaganden

Fritz, Volkmar, 2012: The Emergence of Israel in the 12th and 11th Centuries BCE. I: Society of Biblical Literature Biblical Encyclopedia Series. Atlanta: Society of Biblical Literature (268 s).

Grant, Michael, 1995: Greek and Roman Historians: Information and Misinformation.London: Routledge. S. 1-99, 126-127 (101 s).

Mettinger, Tryggve N. D., 2007: The Eden Narrative: A Literary and Religio-historical Study of Genesis 2-3. Eisenbrauns: Winona Lake (165 s). 

Miller, Robert J, 2003: Born Divine: The Births of Jesus and Other Sons of God. Santa Rosa, California: Polebridge. S. 1-258 (258 s).

Sommer, Benjamin D., 2009: The Bodies of God and the World of Ancient Israel.Cambridge: Cambridge University Press (334 s).

Stavrakopoulou, Francesca & Barton, John, 2010: Religious Diversity in Ancient Israel and Judah. London: T & T Clark (207 s).

Theissen, Gerd, 1999: The Religion of the Earliest Churches: Creating a Symbolic World.Minneapolis: Fortress. S. 1-60 (60 s).

Wedderburn, Alexander J. M., 1999: Beyond Resurrection. London: SCM (306 s).

Diverse artiklar.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap, varav minst 15 hp exegetisk teologi på fördjupningsnivå, eller motsvarande. Minst 15 hp exegetisk teologi på avancerad nivå samt kursen Vetenskaplig teori och metod, valfri inriktning 7,5 hp.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.