Kurs

Berättarna, språklig Gt textkurs

Den berättande litteraturen har alltsedan den judiska kanons fixering haft en central roll i den judiska traditionen. Här finns berättelserna om patriarkerna och folkets öden från Egypten till exilen. Men samtidigt är det uppenbart att texten har tillkommit under lång tid och varit föremål för olika teologiska traditioners bearbetning. Kursen är därför en inledning till den berättande litteraturens tillkomst och teologi med fokus på det senare momentet. Kursen syftar också till att introducera den roll dessa berättelser har i en kristen teologi. Denna kurs är en fortsättning på grundkursen i hebreiska språket med en fördjupning i grundläggande hebreisk syntax samtidigt som de redan inhämtade språkkunskaperna repeteras genom läsning av valda delar.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om Gamla testamentets berättande litteratur ur såväl historiskt, litterärt och teologiskt perspektiv
  • vara medveten om och kunna diskutera centrala frågeställningar kring litterära beroendeförhållanden och historiskt källvärde
  • visa grundläggande insikt i relevanta tolkningsfrågor
  • visa förmåga att läsa och tolka den berättande litteraturens hebreiska text, samt muntligt och skriftligt redovisa förmåga att analysera och tolka dess innehåll

Språkliga hjälpmedel:

Nyberg, H. S., 1974: Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).
eller
Engnell, Ivan, 1987 [1963]: Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).

Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. under red. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Holladay, William, L., 1971: A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Grand Rapids: Eerdmans.

Litteratur:

Bibel 2000

Andersson, G. & Boström, L. Eriksson, L. & Viberg, Å., 2006: Berättarna. En guide till Gamla testamentets historiska böcker. Örebro: Libris. (350 s).

Edelman, Diana V., et al., 2012: Opening the Books of Moses. I: The Bible World 1. Sheffield: Equinox (175 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 17 december 2009.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp inklusive Gamla testamentet 7,5 hp samt Hebreiska 15 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.