Kurs

Berättare, profeter och poeter, språklig kurs

Kursen är en inledning till Gamla testamentets litteratur såsom den framstår i de tre huvudsakliga genrerna berättande, profetisk och poetisk litteratur. Kursen behandlar texternas historiska tillkomst, litterära stil och teologiska särdrag. Framför allt behandlas frågan om texternas roll och funktion i det gamla Israels religionsutövning, och dess konsekvenser för och bidrag till förståelsen av Gamla testamentets teologi. Kursen ger ytterligare insikt i förståelsen av Gamla testamentets hebreiska text.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om Gamla testamentets litteratur ur ett historiskt, litterärt och teologiskt perspektiv
  • visa grundläggande insikt i relevanta tolkningsfrågor samt vara medveten om och kunna diskutera centrala frågeställningar kring litterära beroendeförhållanden och historiskt källvärde
  • visa förmåga att läsa och tolka Gamla testamentets texter
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för den egna tolkningen av en enskild text och diskutera sina slutsatser i grupp
  • visa förmåga att läsa och tolka Gamla testamentets hebreiska text

Språkliga hjälpmedel:
Nyberg, H. S., 1974. Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).
eller
Engnell, Ivan, 1987 [1963]. Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).

Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor)

Holladay, William, L., 1971. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Grand Rapids: Eerdmans.

Litteratur:
Andersson, G. & Boström, L. & Eriksson, L. & Viberg, Å., 2004. Poeterna. En guide till Gamla testamentets poetiska böcker. Örebro: Libris (213 s).

Andersson, G. & Boström, L. Eriksson, L. & Viberg, Å., 2006. Berättarna. En guide till Gamla testamentets historiska böcker. Örebro: Libris. (350 s)

Andersson, G. & Boström, L. Eriksson, L. & Viberg, Å., 2003. Profeterna. En guide till Gamla testamentets profetiska böcker. Örebro: Libris. (233 s)

Barton, John, 2007. Oracles of God. Perceptions of Ancient Prophecy in Israel after the Exile. Oxford: Oxford University Press. (324 s)

Edelman, Diana V., et al., 2012. Opening the Books of Moses. I: The Bible World 1. Sheffield: Equinox. (175 s)
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Kommentarlitteratur för tolkningsövningar tillkommer.

Diverse artiklar.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Josef Forsling

Teol.dr, högskolelektor

josef.forsling@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Salstentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp samt Bibelhebreiska 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 13 september 2017.