Kurs

Barnets rättigheter

Kursen behandlar FN:s konvention om barnets rättigheter och andra relevanta instrument som rör barnets rättigheter. Genom konkreta exempel belyser kursen centrala begrepp som barnets bästa, barns rättigheter, samt förhållandet mellan barns rättigheter och mänskliga rättigheter. Kursen behandlar också frågor om förverkligandet av barnets rättigheter i lokala, nationella och internationella sammanhang.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha goda kunskaper om barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och andra relevanta konventioner
  • ha inblick i förhållandet mellan FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk rätt
  • kritiskt kunna reflektera kring tolkningar av barnkonventionen i relation till barns situation i Sverige och andra delar av världen

FN:s konvention om barnets rättigheter New York den 20 november 1989 (konventionsartiklar i urval)

Bhabha, Jacqueline, 2009. Arendt’s Children: Do Today’s Migrant Children Have a Right to Have Rights, Human Rights Quarterly vol. 31(2) 410-451.

Van Bueren, Géraldine, 2008. Europeans and their rights. Child Rights in Europe. The Council of Europe Publishing. (c:a 80 sidor ingår i kursen) Köp som pdf eller bok via Europarådets on-line bookshop Länk

Freeman, Michael, 2007. “Why It Remains Important to Take Children’s Rights Seriously” i International Journal of Children’s Rights vol15(1) 5–23. (19 s)

Grahn-Farley, Maria, 2019. Barnkonventionen. En kommentar. Lund: Studentlitteratur. (264 s)

Holzscheiter, Anna, 2016. Representation as power and performative practice: Global civil society advocacy for working children. Review of International Studies, 42(2), 205-226. (25 s)

Percy-Smith, Barry & Thomas, Nigel, 2010. A Handbook of Children and Young people’s Participation. Perspectives from theory and practice. London: Routledge, (c:a 200 sidor ingår i kursen)

Petrén, Alfhild and James Himes (eds) (2000) Children’s Rights. Turning Principles into Practice. Kathmandu: Save the Children Sweden and Unicef. Sidorna 77-92, 191-204 (28 s) Sidorna kommer att finnas tillgängliga på kurshemsidan.

SOU 2016:19, 2016. Barnkonventionen blir svensk lag. Betänkande av barnrättighetsutredningen. (c:a 100 sidor ingår i kursen)


Kurslitteraturen reviderades senast 3 oktober 2019

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Linde Lindkvist

Fil.dr, högskolelektor, biträdande rektor Avdelningen för Mänskliga rättigheter

linde.lindkvist@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 15 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts. Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 november 2014

Senast reviderad den 10 december 2018