Kurs

Att tolka Gud och samhället – historiska och samtida perspektiv

I denna kurs integreras tre ämnen: dogmatik, religionssociologi och religionspsykologi. Utifrån dessa belyses olika tolkningar av människan och samhället. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på teologins beskrivningar av människans relation till Gud och det andliga, såväl som de individuella och kollektiva aspekterna av religioners och andlighetens betydelse för människor. I kursen behandlas den kristna teologins centrala läror samt metoder för att tolka dessa; mystika upplevelser, genusaspekter på religiös erfarenhet och religiös erfarenhet i ett mångkulturellt samhälle; institutionell religion och religiositet utanför traditionella institutioner samt förbindelser mellan sociala, kulturella och religiösa förändringar vad gäller religionen i samhället.

Efter kursen förväntas studenten:

  • uppvisa grundläggande kunskaper om dogmatikens, religionspsykologins och religionssociologins teorier om människan, religionen och teologin
  • kunna analysera olika teoriers förklaringar om människan och hennes teologiska anspråk inom dogmatik, religionssociologi och religionspsykologi
  • visa förmåga att argumentera muntligt och skriftligt för kursens innehåll i relation med olika grupper i samhället

Del 1 (Dogmatik):
Ford, David F., 2011: The Future of Christian Theology. Oxford: Blackwell (256 s).
Finns även som e-bok via Ebrary för studenter och personal på THS.

Systematisk teologi. En introduktion. 2007: Utg. under red. av Mattias Martinson, Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson: Stockholm: Verbum (283 s).

Williams,Rowan, 2007: Tokens of Trust: An Introduction to Christian Belief. Norwich: Canterbury Press, (160 s).

Del 2 (Religionspsykologi):
Geels, Antoon & Wikström, Owe, 2012: Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin. 3:e utg. Stockholm: Natur och Kultur. (485 s).

Del 3 (Religionssociologi):
Furseth, Inger & Repstad, Pål, 2005: Religionssociologi – en introduktion. Malmö: Liber. (302 s).

Religion som resurs: existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv, 2012. Utg. under red. av Mia Lövheim & Jonas Bromander. Skellefteå: Artos. (369 s).  

Weber, Max, 1978: Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Lund: Argos. (161 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Fredrik Seltman

Doktorand

fredrik.seltman@ehs.se

Anneli Winell

Teol.dr, högskolelektor

anneli.winell@ehs.se

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 januari 2015.