Kurs

Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv

I denna kurs integreras tre ämnen: etik, religionssociologi och religionspsykologi. Utifrån dessa belyses olika tolkningar av människan och samhället. I kursen introduceras teoretiska perspektiv på teologins beskrivningar av människans relation till Gud och det andliga, såväl som de individuella och kollektiva aspekterna av religioners och andligheters betydelse för människor. I kursen behandlas sekulära och kristna perspektiv på etiken samt metoder för att tolka dessa; mystika upplevelser, genusaspekter på religiös erfarenhet och religiös erfarenhet i ett mångkulturellt samhälle; institutionell religion och religiositet utanför traditionella institutioner samt förbindelser mellan sociala, kulturella och religiösa förändringar vad gäller religionen i samhället.

Efter kursen förväntas studenten:

  • uppvisa grundläggande kunskaper om etikens, religionspsykologins och religionssociologins teorier om människan, religionen och teologin
  • kunna analysera olika teoriers förklaringar om människan och hennes teologiska anspråk inom etik, religionssociologi och religionspsykologi
  • visa förmåga att argumentera muntligt och skriftligt för kursens innehåll i relation med olika grupper i samhället

Del 1 (Etik): 
Hauerwas, Stanley, 2012. Det fredliga riket: en introduktion till kristen etik. Skellefteå, Artos Norma (291 s)

Singer, Peter, 2002. Praktisk etik. Stockholm, Thales (333 s)

Artiklar tillkommer på ca 50 sidor.

Del 2 (Religionspsykologi):
Geels, Antoon & Wikström, Owe, 2012. Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin. 3:e utg. Stockholm: Natur och Kultur. (485 s).

Del 3 (Religionssociologi):
Furseth, Inger & Repstad, Pål, 2005. Religionssociologi – en introduktion. Malmö: Liber. (302 s).

Religion som resurs: existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv, 2012. Utg. under red. av Mia Lövheim & Jonas Bromander. Skellefteå: Artos. (369 s).  

Weber, Max, 1978. Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Lund: Argos. (161 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Anneli Winell

Teol.dr, högskolelektor

anneli.winell@ehs.se

Göran Sahlberg

goran.sahlberg@ths.se

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.