Kurs

Arkeologi och Bibelns historia

Förhållandet mellan Bibelns texter och arkeologiska lämningar är av central betydelse för rekonstruktionen av både Gamla och Nya testamentets historia. Ger arkeologi och bibeltexter samma bild av det förflutna? Kursen ger insikt i tolkningen av israeliternas politiska, sociala och kulturella historia under forntiden och antiken, i ljuset av såväl arkeologiska lämningar som olika textkällor. Den arkeologiska forskningens bidrag till bibelvetenskapens olika problemområden diskuteras. Introduktion till arkeologisk metod och tolkning av arkeologiska fynd ingår i kursen. Ett centralt moment i kursen är en resa till Israel/Palestina under 10-12 dagar. Under resan besöks utgrävningsplatser och muséer tillsammans med lokala experter. Resan är gemensam med forskarskolan i bibelvetenskap och förläggs vanligtvis till sommaren. Möjlighet finns att i samband med resan delta i en arkeologisk utgrävning. Den student som önskar delta i kursen men inte i resan ersätter denna med ett utökat litteraturstudium och självständigt arbete.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om arkeologisk metod och Israels historia under forntiden och antiken
  • kunna kritiskt diskutera tolkningen av arkeologiska lämningar och deras betydelse för bibelvetenskaplig forskning
  • visa förmåga att självständigt analysera historiska och teologiska bibelvetenskapliga frågeställningar i ljuset av arkeologisk forskning, samt kunna redovisa och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt

Cline, Eric, 2009. ?Biblical Archaeology: A Very Short Introduction. Oxford University Press (134s).
Available as eBook via EbscoHost for students and staff.

Finkelstein, Israel & Mazar, Amihai, 2007. The Quest for the Historical Israel: Debating Archaeology and the History of Early Israel. Atlanta: Society of Biblical Literature (232 s).

Magness, Jodi, 2012. The Archaeology of the Holy Land: From the Destruction of Solomon’s Temple to the Muslim Conquest. Cambridge: Cambridge University Press (356 s).

Diverse artiklar


Kurslitteraturen reviderades senast 10 oktober 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive gammaltestamentlig eller nytestamentlig textkurs om minst 7,5 hp, eller motsvarande.

Studieresa genomförs under sommaren 2020.
Kursdeltagaren står själv för kostnader för resan. Resekostnaden kan subventioneras om finansiering erhålls av externa stipendiegivare.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 december 2014.