Kurs

Praktisk teologi – ecklesiologiska och religionspedagogiska perspektiv på församling och kyrka

Kursen är en introduktion till praktisk teologi med fokus på frågor som rör församling och kyrka utifrån ecklesiologiska (dvs teologiska föreställningar om vad kyrka är och bör vara) och religionspedagogiska perspektiv. Kursdeltagarna introduceras dels till grundläggande teologiska begrepp och perspektiv som rör kyrkors liv och verksamhet med ett särskilt fokus på gudstjänst och liturgi, dels till religionspedagogiska teorier som rör lärande och undervisning i kyrkor och församlingar. Därtill studeras också förhållandet och interaktionen mellan ecklesiologiska och religionspedagogiska teorier och perspektiv.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kännedom om grundläggande ecklesiologiska och religionspedagogiska förståelser av kyrka och församling med särskilt fokus på gudstjänst, liturgi, lärande och undervisning.
  • visa grundläggande kunskaper om pastorala frågor som rör gudstjänst, liturgi, lärande och undervisning i ett församlingssammanhang.
  • visa grundläggande färdigheter att med praktiskteologiska perspektiv tolka och analysera gudstjänst, liturgi, lärande och undervisning i en församlingskontext.
  • visa grundläggande färdigheter i att reflektera över hur ecklesiologiska och relgionspedagogiska perspektiv kan förhålla sig till varandra.

Reservation för revidering av litteraturen.

För närvarande har vi inte en litteraturlista för denna kurs.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 januari 2024.