Kurs

Praktisk ecklesiologi, liturgi och homiletik i församling

I kursen studeras praktisk liturgi och homiletik i församlingen med fokus på begravningsgudstjänst, vigselgudstjänst och dopgudstjänst. Fokus ligger dels på teologiska perspektiv och teman som gudstjänsterna aktualiserar (i den här kursen med särskilt fokus på begravning och vigsel), dels på det liturgiska genomförandet med utgångspunkt i kyrkohandbokens ordningar. Kursdeltagarna arbetar också med kasualtal (dvs tal vid begravning, vigsel eller dop). I kursen uppmärksammas vidare pastorala teman som rör de olika gudstjänsternas förhållande till församlingen i vidare mening. Därtill studeras hymnologi. Kursen består av litteraturstudier och fältstudier. Kursen har ett särskilt fokus på Equmeniakyrkan.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha god kännedom om teologiska perspektiv och teman som rör begravning och
  • kunna göra självständiga pastoralteologiska bedömningar av innehåll, sammanhang och gestaltning i planering och genomförande av olika kyrkliga handlingar.
  • kunna reflektera över och konstruktivt formulera pastoralteologiska perspektiv som rör kyrkliga handlingar i förhållande till församlingen i vidare mening.
  • kunna utforma kasualtal i förhållande till konkreta situationer och sammanhang.

Reservation för revidering av litteraturen.

För närvarande har vi inte en litteraturlista för denna kurs.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp inklusive baskurser 30 hp samt kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 januari 2024.