Kurs

Pastoralt ledarskap i församling

I kursen studeras pastoralt ledarskap med fokus på att leda församling i förändring. Kursen presenterar ecklesiologiska och religionssociologiska perspektiv på församlingsledarskap i en tid med många samhällsförändringar. Bland annat genom frågor som rör genus, mångfald (t ex i förhållande till kultur, spiritualitet och ålder), och konflikthantering. Kursen behandlar också samverkan med andra samhällsaktörer, omvärldsanalys, konflikthantering, arbete med pastorala strategier och diakonala perspektiv. Kursen kombinerar litteraturstudier och fältstudier i församling och har ett särskilt fokus på Equmeniakyrkan.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha god kännedom om ecklesiologiska och religionssociologiska teorier kring pastoralt ledarskap.
  • ha god kännedom om teorier kring konflikthantering.
  • kunna använda relevanta teorier kring pastoralt ledarskap i förhållande till möjliga situationer och teman i en församlingskontext.
  • visa förmåga till en kritisk församlings- och omvärldsanalys med särskilt fokus på pastoralt ledarskap i förhållande till olika former av mångfald och diakonala perspektiv.
  • kunna utarbeta en pastoral strategi med utgångspunkt i en församlings särskilda förutsättningar.

Reservation för revidering av litteraturen.

För närvarande har vi inte en litteraturlista för denna kurs.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp inklusive baskurser 30 hp samt kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 januari 2024.