Kurs

Homiletik

Kursen ger en grundläggande introduktion till homiletik. Predikans teologi i olika traditioner och predikans plats i gudstjänsten bearbetas, med betoning på folkkyrklig och frikyrkliga traditioner i svensk kontext. Predikoförberedelsens hermeneutik, att tolka kanonisk text för att forma ett livstolkande budskap i kristen tradition, bearbetas. Predikan som kommunikationspraktik, retorik och didaktik analyseras och tillämpas.

Efter kursen förväntas studenten

  • Visa kunskap om predikans teologi och predikans plats i gudstjänsten i olika traditioner, med betoning på folkkyrklig och frikyrkliga traditioner i svensk kontext.
  • Visa förmåga att kunna reflektera över och tillämpa det hermeneutiska hantverket att bearbeta text och tradition inför den kommunikationssituation som predikan utgör.
  • Visa förmåga att kunna analysera predikningar i relation till det hermeneutiska hantverket.
  • Visa kommunikativa färdigheter, retoriskt och didaktiskt, som en predikan förutsätter.

Reservation för revidering av litteraturen.

För närvarande har vi inte en litteraturlista för denna kurs.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 januari 2024.