Kurs

Examensarbete, uppsats (magister)

Kursen skall fördjupa den studerandes förmåga att i form av ett uppsatsarbete självständigt analysera, bedöma och hantera ett kvalificerat problem eller en kvalificerad frågeställning som kan räknas till forskningsområdet praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap. I kursen behandlas teori och metod som ligger till grund för i sammanhanget relevant vetenskaplig kunskapsutveckling. Ett viktigt inslag är även att tillsammans med andra analysera och reflektera över utformningen av olika typer av forskningsuppgifter.

Efter kursen förväntas studenten:

 • självständigt kunna identifiera, formulera och lösa en kvalificerad vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet
 • visa fördjupad förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning adekvat teoretiskt och metodiskt angreppssätt
 • kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt tolka komplext material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl övervägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
 • visa förmåga att självständigt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kunna presentera sina slutsatser, den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
 • ha förvärvat förmåga att genomföra en kvalificerad forskningsuppgift inom givna tidsramar
 • kunna kommunicera och försvara sitt arbete och opponera på ett annat arbete, samt bidra med kvalificerade synpunkter i vetenskapliga diskussioner
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, samt identifiera behov av ytterligare kunskap

Reservation för revidering av litteraturen.

För närvarande har vi inte en litteraturlista för denna kurs.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Handledare

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

 • Seminarier
 • Uppsats

Godkänt examensarbete i teologi/religionsvetenskap på kandidatnivå. Kurser i teologi på avancerad nivå om minst 30 hp, varav minst 15 hp inklusive Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp i det ämne som examen inriktas mot. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

 • Slutbetyg kan inte registreras förrän studenten, efter klartecken från examinator, laddat upp uppsatsens slutversion i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Närmare instruktioner lämnas av kursansvarig.
 • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
 • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
 • Uppsatsarbetet kan genomföras på heltid över en termin eller på halvfart över ett läsår. I undantagsfall kan även arbetet förläggas till en längre period efter överenskommelse med handledare.
 • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 september 2010.

Senast reviderad den 22 februari 2017.