Kurs

Teologi, praktikteori och kvalitativa metoder

I samtida praktisk teologi och religionsbeteendevetenskap studeras religiösa och teologiska fenomen i stor utsträckning genom kvalitativa metoder och praktikteorier. Kursen introducerar olika sätt att inkludera kvalitativa metoder i praktisk teologisk forskning och diskussioner som har förts kring möjligheterna, utmaningar och konsekvenserna med detta. Fokuset ligger på de teologiska teman som varit framträdande i de akademiska samtalen. Kursen ger också en överblick över olika praktikteorier. Studenten lär sig vidare att reflektera kring sin egen roll i praktisk teologisk forskning genom att läsa om reflexivitet, normativitet och representation.

Efter kursen förväntas studenten kunna:

  • redogöra för hur man använder olika kvalitativa metoder inom praktisk teologisk forskning och kritiskt och självständigt diskutera möjligheterna, utmaningar och konsekvenserna med detta.
  • sammanfatta de gemensamma grunddragen i praktikteorier och resonerar kring lämpligheten av att använda praktikteorier i kvalitativ forskning.
  • redogöra för och diskutera de praktiskteologiska diskussionerna kring reflexivitet, normativitet och representation.
  • formulera en forskningsdesign för en kvalitativ undersökning i praktisk teologi eller religionsbeteendevetenskap och kritiskt diskutera denna ur ett teologiskt perspektiv.

Miller-McLemore, Bonnie J. & Joyce Mercer (ed.). Conundrums in Practical Theology. 2016. Leiden; Boston: Brill. (322 s)

Nicolini, Davide, 2013. Practice Theory, Work, and Organization: An Introduction. Oxford: Oxford University Press. (272 s)

Johansen, Christine Helboe & Schmidt, Ulla, 2022. Practice, Practice Theory and Theology. Scandinavian and German Perspectives. De Gruyter (295 s.) DYR!!

Ward, Pete (ed.). Perspectives on Ecclesiology and Ethnography. 2012. Grand Rapids: W.B. Eerdmans Pub. Co, 2012. (254 s)

Ward, Pete & Knut Tveitereid (ed.). The Wiley Blackwell companion to theology and qualitative research. 2022. Hoboken: Wiley Blackwell. (200 s i urval)

Ideström, Jonas & Tone Stangeland Kaufman (ed.).What really Matters: Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography. 2018. Eugene: Pickwick Publications. (150s i urval)

Whitmore, Todd D. 2019. Imitating Christ in Magwi: An Anthropological Theology. London: T&T Clark. 2019. (s. 386)

Kompendium med artiklar (150 s.)


Kurslitteraturen reviderades senast 13 mars 2023.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

jonas.idestrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp inom ämnet på fördjupningsnivå. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

  • För studenter på avancerad nivå inom ämnet ingår deltagande i högre seminarier i kursen.
  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 8 december 2022.