Kurs

Kyrkorna i det globala syd

Kristendomen är en växande religion i världen idag. I den världsvida kyrkan sker denna tillväxt framför allt i det globala syd. Idag lever majoriteten av världens kristna på det södra halvklotet. I denna kurs analyseras kyrkornas och teologins utveckling i Afrika, Asien och Latinamerika med utgångspunkt från missionshistoriska och postkoloniala perspektiv. Här utforskas kyrkornas liv i ljuset av religions- och kulturmöten, framväxten av kontextuella teologier och kampen för global rättvisa. I kursen studeras även pentekostalismens och karismatikens roll i kristendomens utveckling i det globala syd.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupad kunskap om missionshistoriska och ecklesiologiska förlopp i det globala syd samt med hjälp av olika teorier och metoder kunna analysera dessa förlopp;
  • visa förmåga att självständigt och mot bakgrund av postkoloniala perspektiv kritiskt analysera religions- och kulturmötets betydelse för utvecklingen av kontextuella teologier;
  • vara väl förtrogen med pentekostalismens och karismatikens roll i kristendomens samtida utveckling i det globala syd.
  • kunna applicera, kommunicera, och kritiskt reflektera kring sina förvärvade kunskaper om kyrkorna i det globala syd.

Kursen riktar sig till både svenska och internationella studenter. Undervisningsspråket kan därför vara engelska. I enlighet med den enskilda studentens önskemål kan examination ske på svenska eller engelska.

Anderson, Allan, 2004, An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity. Cambridge: Cambridge University Press (302 p.)

Bevans, Steve, 2018, Essays in Contextual Theology. Leiden: Brill, 2018 (232 p.)

Hopkins, Dwight N., Antonio, Edward P. (eds.) Cambridge Companion to Black Theology. Cambridge: Cambridge University Press, 2012 (100 p. by selection)

Kwok, Pui-lan, 2005, Postcolonial Imagination and Feminist Theology, London: SCM Press (252 p.)

Rajkumar, Peniel, 2010, Dalit Theology and Dalit Liberation: Problems, Paradigms and Possibilities, Farnham: Ashgate (206 p.)

Ross, Kenneth R. et al. (eds.) Ecumenical Missiology: Changing Landscapes and New Conceptions of Mission. Oxford and Geneva: Regnum and WCC Publications, 2016 (250 p. by selection.)

Sanneh, Lamin, 2003, Whose Religion is Christianity? The Gospel beyond the West, Grand Rapids: Eerdmans (138 p.)

Tombs, David, 2002, Latin American Liberation Theology, Boston: Brill (334 p.)


Kurslitteraturen reviderades senast 6 februari 2023.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

sara.gehlin@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

See the second paragraph for times when the course is offered in English.

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp kyrkohistoria på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Courses in theology/religious studies, 120 credits, of which at least 15 credits are church history courses that require at least 60 credits in prerequisites, or approved courses for a bachelor's degree in theology/religious studies, 180 credits, where at least 150 credits consist of theology/religious studies or the equivalent. In addition, competency in Swedish and English corresponding to the requirements for basic eligibility. When the course is offered in English competency in Swedish is not required.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 januari 2023.