Kurs

Judendom och islam

Observera att denna kurs har ställts in.

I kursen läggs tonvikten vid judendomens och islams nutida manifestationer. Religionens vardagspraktiker är ett viktigt tema liksom dess betydelse som motivation för anhängarnas tanke- och handlingsmönster. De båda religionernas mångfald uppmärksammas och deras varierande former och funktioner i samspel med politiska, sociala och kulturella faktorer granskas. Deras möten, roller och utformning i Mellanöstern liksom i Västvärlden analyseras. Särskild tonvikt läggs vid hur centrala aktörer använder sig av religionen i det religiopolitiska skeendet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa god överblick beträffande komparativa religionsstudier och kunskaper om de två religionerna islams och judendomens innehåll och uttrycksformer samt insikt i aktuell forskning kring dem
  • visa förmåga att integrera tidigare och nyvunna kunskaper för att kunna analysera komplexiteten i religionens roll för individernas livsförståelse och för dess samhälleliga och politiska funktioner
  • visa förmåga att utifrån vetenskapliga perspektiv och litteratur göra bedömningar av islams och judendomens funktioner och roll i Västerlandet och i Mellanöstern

Bowering,Gerhard (red.), 2015. Islamic Political Thought: An Introduction. Princeton: Princeton University Press. S. 1-23, 32-151, 169-184, 202-237, 252-261. (195 s)

Fine, Jonathan, 2015. Political Violence in Judaism, Christianity and Islam. Boulder: Rowman & Littlefield Publishers. (261 s)

Lange, Nicholas de & Freud-Kandel, Miri (red.), 2005. Modern Judaism. Oxford: Oxford University Press. S. 29-40, 54-77, 81-125, 193-226, 267-276, 290-361, 389-411, 426-447. (241 s)

Lovat, Terence (red.), 2012. Women in Islam: Reflections on Historical and Contemporary Research. New York: Springer. (250 s)

Ruttenberg, Danya (red.), 2009. Passionate Torah: Sex and Judaism. New York: New York University Press. (305 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 12 oktober 2016.

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp; baskurser i teologi 30 hp, kurser på fortsättningsnivå 30 hp, inklusive en av kurserna Religion, kultur och samhälle 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 1 juli 2011.

Senast reviderad den 22 februari 2017.