Kurs

Jesaja. Textkurs med hebreiska

I kursen studeras ett urval av texter från Jesaja bok på hebreiska och ger fördjupad insikt i bokens historiska tillkomstmiljö, sociala och ideologiska sammanhang, samt litterära och teologiska särdrag. Jämfört med textkurser på grundnivå ger kursen avancerad träning i läsning och tolkning av gammaltestamentlig text på hebreiska, särskilt profetisk text, med bland annat större fokus på syntax och stil. Kursen fungerar som fördjupning i yrkesutbildning och som förberedelse för forskarutbildning.

Efter kursen förväntas studenten:

 • visa fördjupade kunskaper om Jesaja boks historiska och sociala sammanhang, litterära och teologiska egenart, samt tillräcklig insikt i aktuell forskningslitteratur för att på egen hand kunna analysera Jesaja boks särdrag
 • visa stor förmåga att självständigt översätta och tolka hebreisk text, med beaktande av Jesaja boks särskilda språk och stil
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för en egen texttolkning av en text från Jesaja bok och diskutera sina slutsatser i grupp
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera de viktigaste frågeställningar som Jesaja bok föranleder, samt bedöma dess teologiska och etiska relevans.

Reservation för revidering av litteraturen.

Språkliga hjälpmedel

Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Engnell, Ivan, 1987 (1963). Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).
eller
Nyberg, H. S., 1974. Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).

Holladay, William, L., 1971. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A. 2009. The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Williams, R. J., 2007. Hebrew Syntax. Toronto: Toronto University Press.

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (200 s).

 

Blenkinsopp, Joseph, 2006. Opening the Sealed Book: Interpretations of the Book of Isaiah in Late Antiquity. Grand Rapids: Eerdmans. (315 s)

Firth, David G. & Williamson, 2009. Interpreting Isaiah: Issues and Approaches. Nottingham: Apollos. (287 s)

Stromberg, Jake, 2010. Isaiah After Exile: The Author of Third Isaiah As Reader and Redactor of the Book. Oxford Theological Monographs. Oxford: Oxford University Press. (302 s)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

 • Muntlig tentamen
 • PM
 • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelhebreiska på fördjupningsnivå eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

 • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
 • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
 • För studenter på avancerad nivå i Bibelvetenskap ingår deltagande i högre seminarier i kursen.
 • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 2 november 2022.