Kurs

Gamla testamentets teologi

Gud har många ansikten i Gamla testamentet, vilket är det sanna? Frågan genomsyrar denna kurs kring Gamla testamentets teologiska innehåll. Kursen domineras av en större monografi som presenterar en helhetsbild av Gamla testamentets teologi. Men kursen behandlar även tidigare försök att arbeta fram en gammaltestamentlig teologi, visar på de möjligheter och begränsningar som ämnet erbjuder, och sätter in Gamla testamentets teologi i ett konstruktivt förhållande till andra teologiska ämnesområden. Hur Nya testamentet förhåller sig till Gamla testamentet är också ett moment, liksom relationen mellan judisk och kristen utläggningshistoria.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupade kunskaper om den gammaltestamentliga teologins forskningshistoria och förutsättningar
  • visa stor förtrogenhet med och kunna självständigt diskutera olika skrifters teologiska innehåll, samt analysera enskilda skrifters relation till den kanoniska helheten
  • visa fördjupad förmåga att arbeta med valda aspekter av gammaltestamentlig teologi, samt utförligt och självständigt redovisa och diskutera de egna resultaten

Brueggemann, Walter, 1997. Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy. Minneapolis: Fortress. (750 s)

Perdue, Leo G., 2009. Biblical Theology: Introducing the Conversation. Nashville: Abingdon. (337 s)

Routledge, Robin. Old Testament Theology: A Thematic Approach. Nottingham: Inter Varsity Press. (334 s)

Sweeney, Marvin A. Tanak: A Theological and Critical Introduction to the Jewish Bible. Minneapolis: Fortress Press. (489 s)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelvetenskap på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 30 maj 2018.