Kurs

Evangelisation – missionell teologi och praxis i olika kontexter

Kursen ger en översikt av nutida teologisk diskussion kring den missionella kyrkan i olika sammanhang, en historisk och religionssociologisk analys av några kyrkors modeller och strategier för evangelisation, samt olika perspektiv på ledarskap och utveckling av en församlings mission i Sverige. Enskilda frågeställningar som behandlas i kursen är proselytism, religionsfrihet och religionsmöte, omvändelse och trons utveckling.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna översiktligt redogöra för nutida teologisk diskussion om kyrkans mission och evangelisation
  • kunna beskriva och analysera en konkret kontext för en församlings evangelisation
  • visa förmåga att beskriva och jämföra några modeller/strategier för kyrkans evangelisation i en konkret kontext

Eckerdal, Jan, 2017. Kyrka i mission. Att gestalt kristen tro i en efterkristen tid. Stockholm: Verbum. (170 s.)

Kyrkornas världsråd, 2013. Tillsammans för livet. Mission och evangelisation i en värld i förändring. Bromma: Svenska missionsrådet, Sveriges kristna råd. (55 s.)

Nostra Aetate. Deklarationen om de icke-kristna religionerna
, 2015. Andra vatikankonciliet. Veritas förlag. (16 s.)

Brengesjö, IdaMaria & CarlHenric Jaktlund, 2021. Hjärtats längtan: en mailväxling om att dela tron vidare. Alpha Sverige. (95 s)

Mats Aldén (red.), 2021. En kyrka driven av mission : präst och diakonmötesavhandling för Lunds stift 2022. Arcus förslag. (300 s)

Kallenberg, Brad J, 2002. Live to tell. Evangelism in a Postmodern Age. Brazos Press. (144 s)

Kurlberg, Jonas & Peter M. Phillips (red.), 2020. Missio Dei in a digital age. London: SCM Press.
Publicerad: London : SCM Press, 2020. (274 s)

Tillkommer artiklar och material (ca 100 s.)

 

Dessutom läses ca 150 sidor ur nedanstående litteratur i relation till ett fältstudium.

Hopkins, Bob & Hopkins, Mary, 2012. Evangelism Strategies. Sheffield: ACPI. (170 s.)

Modeus, Fredrik, 2009. Längta efter liv. Församlingsväxt i Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum. (urval 150 s.)

Reese, Martha G., 2008. Unbinding the Gospel. St Louis, MO: Chalice Press. (145 s.)

Everts, Don & Schaupp, Dough, 2008. I Once was Lost. What Postmodern Skeptics Taught About Their Path to Jesus. Dovers Grove: IVP. (134 s.)

Morde, Lucy, 2015. Messy Church. Nya idéer för att bygga en gemenskap med Kristus i centrum. Varberg: Argument förlag. (180 s.)

Booker Mike & Ireland, Mark, 2010. Evangelism – which way now? London: Church House Publishing. (188 s.)

Ireland, Mark & Booker, Mike, 2015. Making new Disciples. Exploring the paradoxes of evangelism. London: SPCK. (193 s.)

Hutchings, Tim, 2019. Creating Church Online. Ritual, Community and New Media. Routledge. (264 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 11 november 2021.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Daniel Strömner

Doktorand, pastor

daniel.stromner@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Senast reviderad den 22 februari 2017.