Kurs

Evangelierna och breven, språklig kurs

De tre synoptiska evangelierna är våra viktigaste källor för kunskap om Jesus och hans verksamhet. Johannesevangeliet representerar en utpräglat teologisk tolkning och har haft stor betydelse för den kristna kyrkans teologiska utveckling. Paulus brev är Nya testamentets äldsta texter och ger inblick i den tidigkristna rörelsens framväxt. Denna kurs fördjupar kunskapen om tidiga Jesustolkningar, undersöker den synoptiska problematiken, ger inblickar i den johanninska rörelsens historia och teologi, samt granskar Paulus och de paulinska församlingarnas sammanhang och tankevärld. Tonvikt läggs vid texternas sociala sammanhang och litterära utformning, samt deras olika teologiska tendenser. Frågor om den historiske Jesus uppmärksammas särskilt. Valda textavsnitt läses och översätts från grekiska.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om evangeliernas och de paulinska brevens innehåll och teologi, ur såväl ett historiskt som litterärt perspektiv
  • vara medveten om och kunna kritiskt diskutera viktiga frågeställningar kring evangeliernas litterära beroendeförhållanden och historiska källvärde, samt reflektera kring texternas teologiska bidrag och relevans
  • visa kunskap om texternas sociala och kulturella sammanhang, samt kunna kritiskt diskutera de viktigaste frågeställningarna som texterna föranleder
  • visa förmåga att läsa och tolka nytestamentlig text på grekiska, samt redovisa och diskutera den egna texttolkningen muntligt och skriftligt

Språkliga hjälpmedel:
The Greek New Testament. 2014. Utg. av Barbara Aland. 5 uppl. Stuttgart: United Bible Societies
eller
Novum Testamentum Graece. 2012. Utg. av Eberhard Nestle & Kurt Aland. 28 rev. uppl. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung.

Litteratur:
Bassler, Jouette M., 2007. Navigating Paul: An Introduction to Key Theological Concepts. Louisville, KY: Westminster John Knox. (96 s)
Carroll, John T., 2016. Jesus and the Gospels. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. (307 s)
Horrell, David G., 2015. An Introduction to the Study of Paul. T&T Clark Approaches to Biblical Studies. 3 uppl. London: Bloomsbury. (209 s)

Polaski, Sandra Hack, 2005. A Feminist Introduction to Paul. St. Louis, MO: Chalice. (122 s)

Diverse artiklar


Kurslitteraturen reviderades senast 16 november 2016.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

rikard.roitto@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp samt Nytestamentlig grekiska 15 hp eller motsvarande

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 december 2014.

Senast reviderad den 22 februari 2017.