Kurs

Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik

Kursen ger en grundläggande introduktion i tre underdiscipliner inom praktisk teologi: praktisk ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik inklusive kommunikationspraktik. Med utgångspunkt i några teoretiska perspektiv inom dessa discipliner analyseras grundläggande frågor om församlingen som lärande gemenskap samt pastorns/prästens uppdrag i detta, särskilt vad gäller gudstjänst, nattvard, predikan och undervisning. Tre genomgående perspektiv i kursen är kunskapssyn, människosyn och församlingssyn, och hur dessa samspelar med varandra i olika undervisnings- och gudstjänsttraditioner.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kännedom om olika teologiska, pedagogiska och kommunikativa traditioners syn på kyrka, församling, gudstjänst, predikan och kunskap
  • visa grundläggande kunskaper om pastorns/prästens uppdrag i gudstjänst, predikan, nattvard och undervisning
  • kunna värdera sina egna utgångspunkter med avseende på församlings-, kunskaps- och människosyn i relation till de vetenskapliga traditioner som kursen aktualiserar

Reservation för revidering av litteraturen.

Religionspedagogik:
Bergstedt, Bosse & Herbert, Anna, 2017. Pedagogik för förändring – röster som utmanat kunskap och samhälle Lund: Studentlitteratur. (110 s i grupparbeten)

Hedman, Anders, 2015. Undervisa i kristen tro. Varberg: Argument förlag. (160 s.)

Larsson, Rune, 2009. Samtal vid brunnar. Introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik. Lund: Arcus. S. 15–45 (30 s.)

Larsson, Rune, 2019. Medvandrare. Vägmärken i religionspedagogiken. Lund: författaren. (158 s).

Praktisk ecklesiologi:

Asserhed, Björn, 2020. Församling som mission. Berättelser från elva församlingsplanteringar i Sverige 2000–2020. Vidare. (28 s.) Pdf på kurshemsidan.

Berger, Teresa, 2017. @ Worship. Liturgical Practices in Digital Worlds. Routledge. S. 2–50, 75–117. (90 s) för studenter och personal på THS.

Bonhoeffer, Dietrich, 2016. Liv i gemenskap: därför behöver kristna varandra. Örebro: Libris. S. 11–83, 101–138. (109 s)

Fahlgren, Sune, 2016. ”Församlingen som Andens fria gemenskap”, alternativt ”Församlingen som den fria kyrkan”. I: Predikantskap och församling. Sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet. Uppsala universitet. (31 alt. 56 s)

Ideström, Jonas, 2012. Folkkyrkotanken – innehåll och utmaningar. En översikt av studier under 2000-talet. Svenska kyrkans forskningsenhet. (48 s) PDF på kurshemsidan.

Kyrkornas världsråds Faith and Orderkommission, 2014. Kyrkan – på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal som kyrkans väsen och uppgift. Sveriges kristna råds skriftserie # 21. (33 s.) Kan laddas ner på: https://www.skr.org/material/kyrkan-pa-vag-mot-en-gemensam-vision-21/

Liturgivetenskap
Stina Fallberg Sundmark (red.), 2018. Kristen gudstjänst: en introduktion. Skellefteå: Artos. (311 s)

Homiletik
Eriksson, Ann-Louise, 2012. Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy. Lund: Arcus. (144 s)

Sundkvist, Bernice, 2003. Evangelium och existens. Predikan som helande dialog. Skellefteå: Artos. (109 s)

Homiletiskt kompendium med följande artiklar (ca 150 s):
Eldebo, Runar, 2005. ”Kap 1 Det är söndag”, ”Kap. 3 Teocentrisk och antropocentrisk predikan”, ”Kap 4 Predikan, typ” och ”Kap 10 Veckan som gick”. I: Det homiletiska rummet: Mötet mellan predikant och lyssnare. Örebro: Libris. S. 11–18, 29–55. 147–150 (38 s)
Florence, Anna Carter, 2007. Kapitel 7 The Wide.awake Sermon: Preaching in the Tradition i Preaching as Testimony. Louisville, Kentucky: Westminister John Knox Press. S. 131–157 (26 s)
Gaarden, Marianne, 2015. Kapitel 7 De teologiske og homiletiske implikationer. Prædikenen som det tredje rum. Fredriksberg: Anis s. 137–51 (18 s)
Härdelin, Alf, 1993. Ordet och orden. I: Borgehammar, Stephan (red.) Kyrkans liv. Stockholm: Verbum, S. 203-221. (18 s)
Wingren, Gustaf, 1996 [1949]. Predikan. En principiell studie. Lund: Gleerup. S. 1-18. (18 s)
Rikard Roitto, 2019. Pastorn som Bibeltolkare: Om konsten att predika Bibeln kreativt och med ansvar i Sune Fahlgren, red. Uppdrag pastor: teologi och praktik. Karlstad: Votum, S. 74-89. (16 s)

Kommunikationspraktik
Backlund, Britt, 2006. Inte bara ord. En bok om talad kommunikation. Lund: Studentlitteratur. S. 11–107. (97 s)

Maltén, Arne, 1998. Kommunikation och konflikthantering. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. S. 9–74 (66 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 18 oktober 2021.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Joel Appelfeldt

Teol. dr

joel.appelfeldt@ehs.se

Ann-Christine Falk

Doktorand, pastor

ann-christine.falk@ehs.se

Hannah Holgersson

Lärare i kommunikation, röst- och tal

hannah.holgersson@ehs.se

Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

rikard.roitto@ehs.se

Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

jonas.idestrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.

Senast reviderad den 22 februari 2017.