Kurs

Dopets och nattvardens teologi

Dopet och nattvarden är centrala uttryck för kyrkans och församlingens liv och lära. Det tydliggörs bland annat genom deras ställning som sakrament i många av världens kyrkor.  Kursen fokuserar på teologiska föreställningar som rör dop och nattvard i historia och nutid. Kursen tematiserar också ekumeniska frågor och perspektiv i förhållande till dop och nattvard med ett särskilt fokus på Equmeniakyrkan. Litteraturstudier varvas med enklare fältstudier i församlingsmiljöer.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap och förståelse om olika teologiska föreställningar kring dop och nattvard i historia och nutid.
  • visa förmåga att konstruktivt, kritiskt och självständigt reflektera över teologiska perspektiv som rör dop och nattvard.
  • visa förmåga att reflektera över dop och nattvard utifrån pastorala förutsättningar.

För närvarande har vi inte en litteraturlista för denna kurs.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 8 december 2022.