Kurs

Arkeologi och Bibelns historia

Förhållandet mellan Bibelns texter och arkeologiska lämningar är av central betydelse för rekonstruktionen av både Gamla och Nya testamentets historia. Ger arkeologi och bibeltexter samma bild av det förflutna? Kursen ger insikt i tolkningen av israeliternas politiska, sociala och kulturella historia under forntiden och antiken, i ljuset av såväl arkeologiska lämningar som olika textkällor. Den arkeologiska forskningens bidrag till bibelvetenskapens olika problemområden diskuteras. Introduktion till arkeologisk metod och tolkning av arkeologiska fynd ingår i kursen. Ett centralt moment i kursen är en resa till Israel/Palestina under 10-12 dagar. Under resan besöks utgrävningsplatser och muséer tillsammans med lokala experter. Resan är gemensam med forskarskolan i bibelvetenskap och förläggs vanligtvis till sommaren. Möjlighet finns att i samband med resan delta i en arkeologisk utgrävning. Den student som önskar delta i kursen men inte i resan ersätter denna med ett utökat litteraturstudium och självständigt arbete

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa god kunskap om arkeologisk metod och Israels historia under forntiden och antiken
  • kunna kritiskt diskutera tolkningen av arkeologiska lämningar och deras betydelse för bibelvetenskaplig forskning
  • visa fördjupad förmåga att självständigt analysera historiska och teologiska bibelvetenskapliga frågeställningar i ljuset av arkeologisk forskning, samt kunna redovisa och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt, såväl nationellt och internationellt

Reservation för revidering av litteraturen.

Cline, Eric, 2009. Biblical Archaeology: A Very Short Introduction. Oxford University Press (134s). .

Finkelstein, Israel & Mazar, Amihai, 2007. The Quest for the Historical Israel: Debating Archaeology and the History of Early Israel. Atlanta: Society of Biblical Literature (232 s).
eller
Steiner, Margreet L. 2019. Inhabiting the Promised Land: Exploring the Complex Relationship Between Archaeology and Ancient Israel as Depicted in the Bible. Oxford: Oxbow (181 s).

Magness, Jodi, 2012. The Archaeology of the Holy Land: From the Destruction of Solomon’s Temple to the Muslim Conquest. Cambridge: Cambridge University Press (356 s).

Shafer-Elliot, Cynthia (red.), 2016. The Five-Minute Archaeologist in the Southern Levant. Sheffield: Equinox (272 s.) Valda delar, ca 100 s.

Wassén, Cecilia (red.), 2014. Dödahavsrullarna: innehåll, bakgrund och betydelse. Stockholm: Atlantis (392 s).

 

Diverse artiklar

Reservation för revidering av litteraturen.


Kurslitteraturen reviderades senast 29 september 2022.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelvetenskap på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 december 2014.