Kurs

Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle

I kursen får deltagarna studera och reflektera kring församlingens identitet och kallelse samt det pastorala uppdraget i ett mångfaldssamhälle. Kursen presenterar ecklesiologiska och religionssociologiska perspektiv på ledarskap, församling, gudstjänst och dess mångfald. I kursen behandlas särskilt begravningsgudstjänst, vigselgudstjänst och dopgudstjänst, samt de pastorala frågor som relaterar till detta i ett mångfaldssamhälle. I övningar och fältstudier integreras liturgik, hymnologi, församlingssociologi och pastoralteologi.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupad förmåga till en kritisk församlings- och omvärldsanalys med särskilt fokus på pastoralt ledarskap och gudstjänstliv i ett mångfaldsperspektiv
  • kunna i planering och genomförande av olika kyrkliga handlingarna göra självständiga pastoralteologiska bedömningar av innehåll, sammanhang och gestaltning
  • ha insikt om sitt behov av och ta ansvar för fortsatt kunskapsinhämtning som ledare

Björkman, Gustaf (red.), 2014. Herde: Identitet och spiritualitet för pastoralt ledarskap. Tro & Liv skriftserie, 2. Örebro: Marcus förlag. s. 109–156, 157–178. (70 s)

Carroll, Jackson W., 2011. As one with authority: reflective leadership in ministry. Cascade Books. (221 s)

Fahlgren, Sune (red.), 2019. Hela livets kyrka. Pastoral teologi för vigsel, begravning och dop. Karlstad: Votum. (280 s)

Fahlgren, Sune (red.), 2019. Uppdrag pastor. Teologi och praktik. Karlstad: Votum. s. 26–73. (48 s)

Fiddes, Paul S., 2000. Participating in God. A pastoral doctrine of the trinity. WJK. (312 s.)

Helgesson Kjellin, Kristina, 2016. En bra plats att vara på. En antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos Academic. (265 s)

Ideström, Jonas, 2021. Ikoniska kartor. Att göra teologi i kyrkans vardag. Verbum. (188 s.)

Stangeland Kaufman, Tone, 2017. A New Old Spirituality? A Qualitative Study of Clergy Spirituality in the Nordic Context. Eugine, OR: Pickwick Publications. Kap 5-12 (204 s)

Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan, 2019. Stockholm: Verbum.

Artiklar, ca 50 s.

Fem artiklar om multietniska församlingar:

Snell Herzog, Patricia & Vaidyanathan, Brandon, 2015. Conflict & Community: Twin Tensions in Becoming a Multiethnic Congregation. I: Rev Relig Res, 2015:57. s. 507–529.

Talsma Gaul, Anita, 2010. ’Living in Perfect Harmony’: A Multiethnic Catholic Parish on the Minnesota Prairie, 1881–1910. I: Journal of American Ethnic History (Vol. 30, No. 1). s. 37–71.

Gushiken, Kevin M., 2012. Paulo Freire and his Contribution to Multiethnic Churches. I: Religious Education (107:2). s. 122–138.

Paas, Stefan, 2012. Church Renewal by Church Planting: The Significance of Church Planting for the Future of Christianity in Europe. I: Theology Today (68:4). s. 467–475.

Gushiken, Kevin M., 2015. Cultivating Healthy Discipleship Settings in Multi-Ethnic Churches. I: Transformation (32:1). s. 17–26.


Kurslitteraturen reviderades senast 18 oktober 2021.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Lisa Plantin

Doktorand, pastor

lisa.plantin@ehs.se

Gustaf Björkman

Tone Stangeland Kaufman

Professor

tone.stangeland.kaufman@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp praktisk teologi på fördjupningsnivå. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2017.