Kurs

Text, kontext och tolkning. Distanskurs

Denna kurs handlar om att läsa och tolka texter i olika sammanhang och med olika utgångspunkter. Vad är det att förstå en historisk, teologisk, eller filosofisk text, och vilka verktyg och tolkningsmetoder är relevanta? Kursen ger en introduktion till bibeltolkningens historia och hermeneutik. Vi resonerar kring filosofiska och teologiska perspektiv på tolkning, samt reflekterar över etiska konsekvenser av, och eget ansvarstagande för, olika tolkningar. Vi tränar användning av både traditionella och nyare tolkningsmetoder genom teoretiska reflektioner och metodiska övningar. Särskild tonvikt läggs vid källkritik, vid texternas historiska, litterära och ideologiska sammanhang, samt vid de etiska frågeställningar texterna väcker

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa grundläggande kunskap om hermeneutikens historia, samt kritisk medvetenhet om teologiska, filosofiska och etiska perspektiv på texttolkning
  • kunna använda enklare metoder för texttolkning, samt kunna redovisa detta muntligt och skriftligt
  • visa god förmåga att reflektera över olika tolkningstraditioner, deras kontext, samt deras teologiska och etiska konsekvenser

Övergripande
Riencer, Lotte &  Jørgensen, Peter Stray. Att skriva en bra uppsats. 4 uppl. Liber: Stockholm. 2018. (370 s.)

Zimmermann, Jens, 2015. Hermeneutics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. (159 s)

Bibelvetenskap

Eriksson, Larsolov & Viberg, Åke (red.), 2009. Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla testamentet. 2 uppl. Stockholm: Verbum. S. 187-210. (24 s)

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2022. Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. 4 uppl. Louisville: Westminster John Knox. (236 s

Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2006. Jesus och de första kristna. Inledning till Nya testamentet. Stockholm: Verbum. S. 387-481. (95 s)

Kyrkohistoria
Halldorf, Joel (red.), 2014. Läsarna i distraktionernas tid. Bibel, kyrka och den digitala revolutionen. Stockholm: Tro & Liv. * S. 7-156 (149 s) (180 s)

Pontificia Commissio biblica, 1995. Att tolka Bibeln idag: Påvliga bibelkommissionens dokument om bibeltolkningen i kyrkan. Uppsala: Katolska bokförl. (100 s)

Eller:

Pontificia Commissio biblica, 1993. The Interpretation of the Bible in the Church (Tillgänglig online via: http://www.catholic-resources.org/ChurchDocs/PBC_Interp-FullText.htm)

Tellbe, Mikael, 2015. Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Örebro: Libris. (180 s)

Kompendium, ca 100 sidor

Systematisk teologi

Bauckham, Richard, 2010. Bible and Ecology: Rediscovering the Community of Creation. London: Darton, Longman & Todd. (178 s)

Fazlhashemi, Mohammad och Martinson, Mattias (red.), 2021. Systematiska studier av kristen och muslimsk tro: en introduktion. Malmö: Gleerup. S. 11-91, 133-156, 183-193 (113 s.)

Jansdotter Samuelsson, Maria, Johanna Gustafsson Lundberg, Annika Borg, 2011. Kön, teologi, etik: en introduktion. Lund: Studentlitteratur. S. 11-106 (95 s)

Rackover, Jossel, 2005. Jossel Rakovers samtal med Gud. Lund. Arcus. (120 s)

Artiklar om max 50 sidor tillkommer, publiceras på kurshemsidan


Kurslitteraturen reviderades senast 30 november 2022.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Joel Appelfeldt

Teol. dr

joel.appelfeldt@ehs.se

Lisa Plantin

Doktorand, pastor

lisa.plantin@ehs.se

Emma Molin

Doktorand

emma.molin@ehs.se

Fredrik Seltman

Doktorand, präst

fredrik.seltman@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskursen Bibeln och religionerna 15 hp eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 december 2014.

Senast reviderad den 18 december 2019.