Kurs

Kyrka och stad. Ecklesiologi, etnografi och religionssociologi

I kursen studeras hur kyrka framträder i staden och vilken roll kyrka kan ha i olika urbana sammanhang. Utifrån teologiska och beteendevetenskapliga perspektiv genomför studenterna kvalitativa fältstudier för att beskriva och värdera en kristen församlings självförståelse, pastorala ledarskap och verksamheter i staden. Kursen kännetecknas av ett samspel mellan teologi och andra vetenskaper för att förstå kyrka och stad.

Efter kursen förväntas studenten:

  • översiktligt redogöra för nutida teologiska diskussioner om kyrkors identitet och uppdrag i urbana samhällen
  • visa förmåga att genomföra fältstudier om en stadsförsamlings kontext, identitet och verksamhet
  • kritiskt diskutera pastoralt ledarskap i en församling i staden

Archer, Kevin, 2013. The City: The Basics. London: Routledge. S. 1–103. (102 s)

Cameron, Helen & Deborah Bhatti et al, 2010. Talking About God in Practice. Theological Action, Research and Practical Theology. London: SCM Press. S. 49–60 (11 s.)

Helgesson Kjellin, Kristina, 2016. En bra plats att vara på: en antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos. (267 s)

Holmberg, Andreas, 2019. Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos. Kap 1-6 (240 s.)

Ideström, Jonas, 2009. Lokal kyrklig identitet. En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg. Biblioteca Theologiae Practicae 85. Skellefteå: Artos. s. 35-74, 205-244. (105 s.)

Kaijer, Lars och Öhlander, Magnus (red), 2011, 2 uppl. Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur. (150 s.)

Tillkommer artiklar och annat material som väljs i samråd med kurslärare (ca 50 s.)


Kurslitteraturen reviderades senast 29 september 2022.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Tone Stangeland Kaufman

Professor

tone.stangeland.kaufman@ehs.se

Kursansvarig

Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

jonas.idestrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik 15 hp, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 november 2017.