Kurs

Kvinnor och mänskliga rättigheter

I denna kurs behandlas frågor om kvinnors mänskliga rättigheter, särskilt granskas och analyseras förutsättningarna för jämställdhet, lika rättigheter och status i samhället. Kursen ger en överblick av och en introduktion till de folkrättsliga konventioner och instrument som slår fast kvinnors fri- och rättigheter samt diskuterar olika feministiska teorier och samtida utmaningar.  

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha goda kunskaper om FN:s kvinnokonvention samt andra relevanta konventioner och handlingsplaner för kvinnors mänskliga rättigheter
  • ha kunskaper om kvinnors mänskliga rättigheter i såväl ett svenskt som globalt sammanhang
  • ha  kunskaper om teoribildningar som berör temat kön och mänskliga rättigheter samt förmåga att, utifrån dessa, kritiskt granska förutsättningar för jämlikhet.

Reservation för revidering av litteraturen.

 

Celorio, Rosa, 2022. Women and international human rights in modern times: a contemporary casebook. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. (347 s.)

Clark, C., Matthew, D., & Burns, V. (2018). Power, privilege and justice: intersectionality as human rights?. The International Journal of Human Rights22(1), 108-126.

Crenshaw, K. ,1991. “Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color.” Stanford Law Review 43, 1241-1299. (58 s) Tillgänglig fritt online: www.racialequitytools.org

Duffy, S. (2021). Contested Subjects of Human Rights: Trans‐and Gender‐Variant Subjects of International Human Rights Law. The Modern Law Review84(5), 1041-1065.

Holtmaat, R. (2013). The CEDAW: a holistic approach to women’s equality and freedom. in Women’s human rights: CEDAW in international, regional and national law av Hellum,  Anna & Sinding, Henriette (red.) 95-123

Möser, C. (2022). The scandal of women’s emancipation. femonationalism, right-wing sexual politics, and anti-feminism. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society29(4), 1544-1565.

Nussbaum, Martha C. 2016. Progress and Women’s Human Rights  Human Rights Quarterly, Volume 38, Number 3, pp. 589-622 (circa 30p)

Nussbaum, Martha C. 2018. Women’s Human Rights: From Progress to Transformation, An Intersectional Response to Martha Nussbaum  Shreya Atrey, Human Rights Quarterly 40 pp. 859–904

Artiklar och rättsfall kan tillkomma.


Kurslitteraturen reviderades senast 30 oktober 2023.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 15 hp.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 7 december 2015.

Senast reviderad den 7 december 2020.