Kurs

Kropp och kön i kyrkans historia

Frågor om kroppslighet och genus har haft stort utrymme i teologiska diskussioner inom såväl akademi som kyrka de senaste decennierna. Även i historien har dessa teman varit tätt sammanvävda. I denna kurs ges en översikt över dessa teman i teologin samt i kyrkans liv. Frågor som ställs är: I vilken grad kan den kristna traditionen beskrivas som kropps- eller sexualfientlig? Hur har kvinnlighet respektive manlighet konstruerats i kyrkans historia? Dessutom studeras celibat, äktenskap, homosexualitet och kvinnligt religiöst ledarskap i kyrkans historia.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick över kristendomens historia ur ett genushistoriskt perspektiv
  • ha kännedom om och kunna analysera teologiska perspektiv på kropp och genus i kyrkohistorien
  • ha förmåga att självständigt diskutera centrala frågeställningar i forskningen angående genus och kroppslighet

Reservation för revidering av litteraturen.

Brown, Peter, 2008 [1990]. The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York: Columbia Press University. (400 pp.)

The Catholic Women Speak Network (ed). 2015. Catholic Women Speak. Bringing our Gifts to the Table, 2015. New York: Aulis (contains 40 pp. required reading) Available as e-book.

Rogers, Eugene F. (ed.), 2002. Theology and Sexuality: Classic and Contemporary Readings. Malden: Blackwell Publishers. (contains 250 pp. required reading)

Hall, Donald E. (ed.) (1994) Muscular Christianity: embodying the Victorian Age (Cambridge studies in nineteenth-century literature and culture 2), Cambridge: Cambridge University Press (contains 30 pp. required reading)

Ranft, Patricia, 1998. Women and Spiritual Equality in the Christian Tradition. Basingstoke: Macmillan. (200 pp.)


Kurslitteraturen reviderades senast 22 maj 2019.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.

Senast reviderad den 22 februari 2017.