Kurs

Gamla testamentets religiösa omvärld

Gamla testamentet har kommit till i tider av både samspel med och polemik mot andra religioner, gudsbilder och religiösa föreställningar. Alltifrån den gamla kanaaneiska religionen på 1300-­talet f Kr till hellenistisk religiositet på 100-­talet f Kr. Denna mångfald av religiösa bakgrunder utgör därför en stor utmaning för att förstå och uppskatta den religionsutövning och teologiska konstruktion som vi möter i Gamla testamentet. Denna kurs erbjuder därför en översikt av denna mångfald med nedslag i texter som visar på likheter och olikheter, beroendeförhållanden och avståndstaganden. Den mynnar ut i en bättre förståelse av Gamla testamentets religiösa mångfald, så som den mejslats fram genom århundraden av religionsmöten.

Efter kursen förväntas studenten:

 • visa fördjupade kunskaper om främre orientens forntida religioner
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för olika framställningar av
  förhållanden mellan Gamla testamentet och dess omgivande kulturyttringar, och
  diskutera sina slutsatser i grupp
 • visa insikt i olika metoder och teorier som används i vetenskapliga studier av
  berättelser om det förflutna, och källkritiska ställningstaganden i fråga om religiöst
  färgade berättelser
 • visa förmåga att identifiera och bearbeta grundläggande problem vad
  gäller användningen av utombibliska texter i relation till Gamla testamentet, samt visa
  insikt om litterära och teologiska konsekvenser av dessa ställningstaganden

Reservation för revidering av litteraturen.

Snell,  Daniel  C.,  2011.  Religions  of  the  Ancient  Near  East.  New  York:  Cambridge  University  Press  (179  s).

Matthews, Victor  Harold  &  Benjamin,  Don  C.,  2006.  Old  Testament  Parallels:  Laws  and  Stories  from  the  Ancient  Near  East.  3  uppl.  New  York:  Paulist  Press  (430  s).

Stavrakopoulou,  F.  &  Barton,  John,  2010.  Religious  Diversity  in  Ancient  Israel  and  Judah.  Edinburgh:  T  &  T  Clark  (207  s).

Artiklar,  ca  200  s.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

 • Hemtentamen
 • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive gammaltestamentlig textkurs om minst 7,5 hp, eller motsvarande.

 • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
 • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
 • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.

Senast reviderad den 22 februari 2017.