Kurs

Barnets rättigheter

Kursen behandlar FN:s konvention om barnets rättigheter och andra relevanta instrument som rör barnets rättigheter. Genom konkreta exempel belyser kursen centrala begrepp som barnets bästa, barns rättigheter, samt förhållandet mellan barns rättigheter och mänskliga rättigheter. Kursen behandlar också frågor om förverkligandet av barnets rättigheter i lokala, nationella och internationella sammanhang, samt till frågor om globalisering och hållbar utveckling.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha goda kunskaper om barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och andra relevanta konventioner
  • ha inblick i förhållandet mellan FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk rätt
  • kritiskt kunna reflektera kring tolkningar av barnkonventionen i relation till barns situation i Sverige och andra delar av världen

FN:s konvention om barnets rättigheter New York den 20 november 1989 (konventionsartiklar i urval)

Becker, Jo, Campaigning for Children Strategies for Advancing Children’s Rights, Stanford: Stanford University Press, 2017. (233 s) .

Bhabha, Jacqueline, 2009. Arendt’s Children: Do Today’s Migrant Children Have a Right to Have Rights, Human Rights Quarterly vol. 31(2) 410-451.

Freeman, Michael, 2007. “Why It Remains Important to Take Children’s Rights Seriously” i International Journal of Children’s Rights vol15(1) 5–23. (19 s)

Lindkvist, Linde, 2022. Barnets mänskliga rättigheter. Lund. Studentlitteratur. (274 s)

Åhman, Karin, Leviner, Pernilla & Zillén, Kavot (red.), Barnkonventionen i praktiken: rättsliga utmaningar och möjligheter, Upplaga 1, Stockholm: Norstedts juridik, 2020. (386 s)

Artiklar max 200 sidor tillkommer


Kurslitteraturen reviderades senast 5 oktober 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Privat: Linde Lindkvist

Docent, högskolelektor

linde.lindkvist@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 15 hp.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 november 2014.

Senast reviderad den 20 januari 2020.